Algemene ledenvergadering goed bezocht

Op 11 mei jl. hield onze wijkvereniging haar 42e ledenvergadering in het Postillion Hotel. De opkomst was goed te noemen. Ook waren er een aantal nieuwe leden aanwezig wat betekent dat onze activiteiten ook al belangstelling opwekken van degene die hier pas zijn komen wonen.

Tijdens de behandeling van het jaarverslag over vorig jaar kwam onder andere aan de orde het onderhoud van de bomen in onze wijk. Medegedeeld werd dat het plan voor de Marskramersbaan, dat was opgesteld door een bewonerscomité, voorlopig in de ijskast gaat omdat de gemeente eerst een algemeen bomenplan voor de hele gemeente wil opstellen (op 26 mei is hierover een gespreksavond bij de gemeente). Deze gang van zaken wordt door de bewuste comiteleden als zeer frusterend ervaren gelet op hun inspanning, op verzoek van de gemeente, om een bomenplan voor de Marskramersbaan op te stellen. Dit stimuleert niet het meedenken van bewoners bij het opstellen van plannen van de gemeente, zoals de gemeente zelf wil.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was het voorgenomen plan van het bestuur om de communicatie met haar leden te verbeteren. De moderne middelen bieden daarvoor vele mogelijkheden. Omdat wij hiervoor zoveel mogelijk gebruik willen maken van de kennis en ideeën van onze leden, werd een beroep gedaan op de aanwezige leden om mee te werken aan het opstellen van een communicatieplan. Spontaan boden zich een drietal leden hiervoor aan. Het bestuur is daar bijzonder blij mee. Ook tijdens de discussie hierover kwamen al vele zinvolle voorstellen naar voren.

Na de pauze hield de heer Lokhorst van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een interessante en informatieve lezing over “Natuurvriendelijke oevers in Bunnik en Odijk”. Hij ging in op het waarom van het project en wat de effecten daarvan zullen zijn. Met name het grote belang van de Kromme Rijn voor de watervoorziening van Land- en tuinbouw kwam naar voren.

Hieronder treft u een aantal impressies aan van de presentatie van de heer Lokhorst.
De volledige presentatie kunnen wij op aanvraag via WeTransfer aan u toesturen.

Dia05Dia06

Zoals het hier en daar was…

Dia14

Dia13

 

 

 

 

 

Zoals het was en zoals het is geworden langs het Wetstein Pfisterpark in BunnikDia25

Dia24

 

Verbreden van de Kromme Rijn