Bunnik wil meer afval scheiden

Onlangs was de wijkvereniging aanwezig op een gespreksavond van de gemeente Bunnik over het afvalbeleid. Belangrijke vraag tijdens die avond was: is het gewenst dat meer restafval wordt gescheiden en zo ja op welke manier zou dat dan moeten/kunnen?

Ondanks een gering aantal belangstellende inwoners werd er toch zinvol en openhartig gediscussieerd over deze vragen. Dat gebeurde aan de hand van een aantal stellingen. Deze werden ingeleid door een korte presentatie van de huidige manier van afvalinzameling, de methode, de kosten en de organisatie daarvan.

Over de diverse stellingen werd weliswaar verschillend gedacht, maar er konden toch een aantal algemene meningen worden vastgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste.

1. Het is gewenst dat het percentage afval dat gescheiden wordt aangeboden toeneemt van de huidige 65% naar 75%.

2. De afvalstoffenheffing mag daardoor niet stijgen.

3. Over een extra container, voor het plastic afval bijvoorbeeld, waren de meningen verdeeld. Dat hangt sterk af van de woonsituatie. Datzelfde geld voor het zelf brengen van het restafval naar ondergrondse containers in de wijk.

4. Er is geen meerderheid voor het naar rato betalen van de aangeboden afval. Het gevaar daarvan is dat afval elders wordt gedumpt. Bovendien is de administratie daarvan ingewikkeld. Wellicht dat een verschillend tarief voor een kleine en een grote Kliko wel haalbaar is.

5. De frekwentie van het ophalen van restafval kan, zeker als er nog meer gescheiden wordt, omlaag. Die van gft zou in de zomer omhoog moeten (eenmaal per week).

Tot zover de belangrijkste conclusies van deze avond. Op basis hiervan gaat de gemeente een nieuw afvalbeleidsplan opstellen.