Gemeente heroverweegt verkoop snippergroen langs Eikenplantsoen

Wethouders Zakee heeft toegezegd dat het college van B&W bereid is om de voorgenomen verkoop van snippergroen aan bewoners van de Gildenring in heroverweging te nemen. Dit werd duidelijk tijdens een gesprek tussen bewoners en de gemeente op 10 juni. Tijdens dat gesprek waren overigens alleen bewoners van het Steven de Witplein aanwezig en niemand van de Gildenring, hoewel die volgens de wethouder wel waren uitgenodigd. Ook de fractievoorzitters van de gemeenteraad en de heer Koning  namens de wijkvereniging waren bij het gesprek aanwezig.

Onlangs is over de voorgenomen verkoop van snippergroen langs het Eikenpad onrust ontstaan bij bewoners van het Steven de Witplein. Het gesprek had als doel om te luisteren naar de beweegredenen van de bewoners van beide straten en na te gaan op welke manier er een oplossing gevonden zou kunnen worden om de onenigheid tussen beide bewonersgroepen weg te nemen.

Er kwamen in eerste instantie veel vragen af op de wethouder. De vragen betroffen vooral de volgende punten:

  • Waarom is het Eikenpad als snippergroen aangewezen?
  • Waarom is er al een koopcontract afgesloten zonder dat de aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd?
  • Kan de verkoop nog worden teruggedraaid?

In de beleidsregels voor het snippergroen staat onder andere dat er geen landschappelijke en ecologische bezwaren moeten zijn en dat er geen onevenredig nadeel voor de omwonenden mag ontstaan. De bewoners menen dat in deze situatie hieraan niet is voldaan. Gezien de voorgeschiedenis van het Eikenplantsoen, fietspad, speelplaats etc. verwondert men er zich over dat de potentiële kopers de bewoners aan het Steven de Witplein niet hebben geïnformeerd.

De wethouder antwoordde dat de definitie van snippergroen inderdaad gedeeltelijk subjectief is en dat het twijfelachtig is of het Eikenpad daaraan voldoet. Of de verkoop nog kan worden teruggedraaid zal juridisch moeten worden onderzocht. In ieder geval zal B&W de voorgenomen verkoop in heroverweging nemen.

Afgesproken is dat B&W dit onderwerp op 23 juni bespreekt en dat de wethouder  s’avonds het besluit zal mededelen aan de bewoners. Alle bewoners worden daarvoor  schriftelijk uitgenodigd.