Gesprek met wethouder Dekker

Op 8 oktober hebben twee bestuursleden van de wijkvereniging een gesprek gehad met de nieuwe wethouder Dekker. Ook twee ambtenaren waren daarbij aanwezig. Hieronder volgt het volledige verslag van dit goede en hoopvolle gesprek.

Verslag: Gesprek met wethouder Dekker

Aanwezig: Wethouder A. Dekker, T. van der Hurk beleidsambtenaar Verkeer en Vervoer, W. Overbeek, beleidsambtenaar voor o.a. Openbare Ruimte (Biodiversiteit, Groen en Bomen), P. Koning voorzitter wijkvereniging, A. van der Have, secretaris wijkvereniging.

Datum: 8 oktober, 2019

  1. Fietspad station Bunnik-USP

De wijkvereniging is teleurgesteld in zowel de manier waarop gecommuniceerd is na de brainstormsessie met vertegenwoordigers van de wijk over verbeteringen van de huidige fietsroute, als ook over de inhoud van de maatregelen die uitgevoerd zijn/worden met behulp van subsidie van de provincie. De voorgestelde maatregelen komen niet uit de koker van de wijkbewoners en hebben naar de mening van de wijkvereniging ook weinig effect op het gebruik van het fietspad. Over de maatregelen die wel door de wijkbewoners zijn genoemd, is in de communicatie helemaal niets vermeld.

Naar aanleiding van een persbericht op de website van de gemeente over de toewijzing van een subsidie van de provincie voor de te nemen maatregelen, heeft de wijkvereniging een notitie opgesteld over de gang van zaken. Deze notitie is toegestuurd naar de behandelend ambtenaar Nienke Geyer. In het persbericht stond dat deze maatregelen waren “ontstaan uit gesprekken met inwoners uit de Kromme Rijnwijk…”. Dat is in strijd met de werkelijke gang van zaken.

De gemeente geeft toe dat de communicatie beter had gekund en zal daar in het vervolg zorgvuldiger in zijn. Er had bijvoorbeeld een verslag moeten worden gemaakt van de brainstormsessie zodat alle aanwezigen op dezelfde manier geïnformeerd waren over hetgeen daar is besproken.

De maatregelen die wel door de bewoners van de wijk zijn voorgesteld, en die aangegeven worden in genoemde notitie van de wijkvereniging, waren voor de gemeente niet allemaal duidelijk en anderen zijn op korte termijn niet haalbaar. Dit laatste betreft bijvoorbeeld het instellen van een parkeerverbod in de wijk voor bezoekers aan het USP. Ook hangen lange termijn maatregelen af van de studie van de provincie Utrecht naar de mogelijkheden voor een fietsroute tussen Veenendaal en Utrecht. Deze zal mogelijk ook door Bunnik gaan lopen. In dat geval kunnen wellicht maatregelen gecombineerd worden. Deze studie zou binnenkort gereed moeten zijn.

De gemeente stelt voor om een afspraak te maken met enkele inwoners van de wijk en de gemeente om ter plaatse te bekijken wat met de voorgesteld maatregelen wordt bedoeld en of deze wel mogelijk zijn. De gemeente (T. Van der Hurk) neemt daarvoor contact op met de wijkvereniging.

  • Kruispunt Camminghalaan-Kennedylaan

De wijkvereniging ervaart dit punt als gevaarlijk. Er vinden regelmatig aanrijdingen plaats. Vooral auto’s geven vaak geen voorrang aan fietsers. Ook het feit dat op het laatste moment, vlak voor het kruispunt, de fietsers vanaf de Kennedylaan op de rijbaan komen, zorgt voor onverwachte situaties. Het kruispunt wordt ook steeds drukker. Door het weghalen van de grote bloempotten is de overzichtelijkheid wel verbeterd. De gemeente zal nog eens nagaan wat er eventueel aangepast kan worden om de veiligheid te verbeteren.

  • Biodiversiteit

Binnen de wijkvereniging gaat binnenkort een werkgroep Biodiversiteit van start. Deze gaat eerst inventariseren wat de situatie is op dit gebied in de wijk en komt dan met ideeën om dit te verbeteren. De gemeente is ook al een tijdje bezig om de biodiversiteit te vergroten middels onder andere het zaaien van bloemenmengsels in grasperken, het aanplanten van meer soorten bomen. De gemeente wil graag in overleg met de werkgroep nagaan mogelijkheden er nog meer zijn. Mogelijke acties moeten wel passen binnen het vaste beheerbudget van de gemeente. Er kan contact worden gelegd met de groenbeheerster mevrouw van Putten.

  • Groen- en bomenonderhoud

De wijkvereniging ziet hier en daar dat groenbakken en snippergroenstroken, waarvan het onderhoud door de bewoners is overgenomen of welke zijn verkocht aan bewoners, verwaarloosd worden. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt met bewoners. Maar doordat het onderhoud tegenvalt, bewoners verhuizen, etc. komt daar hier en daar de klad in. De gemeente vraagt om de bewoners daarop aan te spreken of de  betreffende bewoners te vragen contact op te nemen met de gemeente.Deze is wel bereid soms het onderhoud weer terug te nemen, maar dat hangt af van de situatie.

  • Exploitatie MFA

De wijkvereniging betreurt het zeer dat de faciliteiten en de service in het MFA nog steeds onvoldoende zijn. Zij zou graag zien dat het een echt dorpshuis wordt. Ook andere verenigingen zouden veel meer van het MFA-gebruik willen en kunnen maken mits de faciliteiten verbeteren. De gemeente meldt dat er afspraken met de muziekschool zijn gemaakt om de exploitatie te verbeteren.