Veel kritiek op aanleg fietsstraat langs provinciale weg

Eerder hebben wij melding gedaan van de voorgenomen aanleg van een zogenaamde fietsstraat langs de Traverse. Het betreft het deel vanaf de Rumpsterweg tot aan de van Zijldreef. De parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat bestaande uit een rijbaan van 3,5 m. van rood asfalt en een voetpad van 1,5 m. Het doel hiervan is om vooral het fietsen over langere afstanden te bevorderen. Verwacht wordt dat er ca. 10% meer fietsers daarvan gebruik zullen maken. Het project is geïnitieerd door de provincie die ook de kosten gedeeltelijk voor haar rekening neemt.

Na de informatieavond voor aanwonenden over het voorontwerp in maart, zijn er totaal 108 reacties van 40 personen binnengekomen. De bewoners maken zich vooral zorgen over de veiligheid van zowel de fietsers als voetgangers. Ook het parkeerverbod stuit op veel bezwaren. Veel mensen zijn bang dat het fietsverkeer en de snelheid daarvan zal toenemen, waardoor het oversteken door voetgangers gevaarlijker wordt. Op een aantal plekken steken veel kinderen over om naar school te gaan. Daar komt bij dat de voorgestelde breedte onvoldoende is. Dit moet minstens 4,0 m. zijn. Ook dit is nadelig voor de veiligheid. Omdat geparkeerde auto’s een gevaar vormen mag er niet meer geparkeerd worden, behalve door bezorgend verkeer. Bewoners die niet over een eigen oprit beschikken en voor bezoekers wordt nog naar een oplossing gekeken. Er zijn ook vragen gesteld over de keuze van de route door het dorp. Er zijn nog twee alternatieven die niet goed beoordeeld zijn op alle aspecten. Dit is de route over het van Dampad langs de spoorlijn en de route over de parallelweg langs de A12.

De gemeente heeft al in 2015 uitgesproken dat de hele Traverse omgebouwd gaat worden naar een wijkontsluitingsweg zoals bijvoorbeeld de van Zijldreef en de Kennylaan. Daarbij zal vooral de weg die nu het dorp doorsnijdt moeten veranderen die de twee delen van dorp weer met elkaar verbindt. Door nu een fietsstraat aan te leggen zijn de mogelijkheden om een dergelijke ombouw uit te voeren verkeken. Daarom moet het ontwerp ook zoveel mogelijk rekening houden met de wijze waarop de ombouw van de Traverse uitgevoerd gaat worden.

Omdat de fietsstraat het hele dorp aangaat, hebben alle vier wijkverenigingen besloten om samen de gemeente te benaderen met voorstellen tot aanpassing van het voorontwerp. Ze hebben daartoe en brief (040.8.1 getekende brief B&W) geschreven aan de wethouder Inmiddels is het overleg met de wethouder gepland.

De gemeenteraad heeft inmiddels een aantal moties aangenomen waarin de gemeente gevraagd wordt om het ontwerp af te stemmen op een visie op de ombouw van de Traverse. Verder wordt gevraagd een nader onderzoek uit te voeren naar alternatieve routes. Zij vindt dat daarbij de veiligheid en leefbaarheid voorop moeten staan en vraagt de wethouder om samen te werken met de wijkverenigingen en omwonenden.

Wij spreken de hoop uit dat er een goede oplossing gevonden zal worden in de samenwerking tussen de wijkverenigingen en de gemeente.