Commentaar van de wijkvereniging Kromme Rijn op het nieuwsbericht op de gemeentesite: “Subsidie voor “Ga toch fietsen” tussen Bunnik en Utrecht Science Park” (d.d. 27 september 2019)

In het nieuwsbericht wordt melding gemaakt van het ontvangen van een subsidie van € 70.000 van de provincie Utrecht voor maatregelen om “het gebruik van de fiets op die route te verbeteren.” Deze maatregelen (acties) zijn, zo wordt gezegd in het bericht, “ontstaan uit gesprekken met inwoners uit de Kromme Rijnwijk en andere organisaties”.

De wijkvereniging Kromme Rijn, die daarbij ook vertegenwoordigd was, heeft er behoefte aan om het volgende commentaar te leveren op dat bericht.

Bij het gesprek, meer een brainstorming of workshop, waren 10 inwoners van de wijk Kromme Rijn aanwezig en 8 vertegenwoordigers van de gemeente Bunnik, de provincie Utrecht en het Science Park (USP).

Tijdens dat gesprek zijn in 4 groepen knelpunten en voorstellen tot verbetering (maatregelen) voorgesteld die vanuit de beleving van de fietser, zo was de aanvankelijke benadering, noodzakelijk zijn om het gebruik van de route voor de fietser te verbeteren. Hierbij werd de nadruk gelegd op de beleving van fietsers die vanaf het station naar het USP fietsen. Uiteraard hebben de aanwezige inwoners van de Kromme Rijnwijk ook de veiligheid van de aanwonenden en het gebruik van (delen van) de route door de inwoners van de wijk Kromme Rijn naar voren gebracht.

De voorgestelde maatregelen zijn vervolgens gerubriceerd naar “realiseerbaar” en “(nog) niet realiseerbaar”, respectievelijk “gewone ideeën” en originele ideeën”. Met “realiseerbaar” werd bedoeld op korte termijn realiseerbaar en met “(nog) niet realiseerbaar” werd bedoeld maatregelen voor de lange termijn.

De belangrijkste en meest genoemde knelpunten waren:

 • Het oversteken (door bewoners en kinderen) van de van Zijldreef
 • De aansluiting Vagantenpad-Gildenring is onduidelijk
 • Het (met de fiets of lopend) oversteken van de van Zijldreef.
 • Het wandelpad langs het Vagantenpad is te smal.
 • Parkeeroverlast door bezoekers van het USP die hun auto in de wijk parkeren en verder gaan met een vouwfiets.
 • De onoverzichtelijkheid van het kruispunt van Zijldreef-Kennedylaan.
 • De onduidelijkheid/onveiligheid van de kruispunten van Zijldreef-Lokhortslaan en Lokhortslaan-Gildenring.
 • Het gevaarlijke in- of uitparkeren van auto’s van bewoners van de Gildenring.
 • Lange wachttijden voor fietsers op het kruispunt van Zijldreef-provinciale weg.
 • De onduidelijkheid van de overgang van de Gildenring naar het Vagantenpad.
 • Onveiligheid op de Zandlaan door combinatie van wandelaars, fietsen, snelfietsen en auto’s.
 • Onduidelijkheid van de route bij het station.
 • De brug over de Kromme Rijn is te smal. 

Teleurstellend was het daarom voor de inwoners van de Kromme Rijnwijk om na 3,5 maand te vernemen dat er bij de provincie een subsidieaanvraag is ingediend voor de volgende maatregelen:

 • Stempels USP-route op wegdek plaatsen vanaf station Bunnik (wayfinding);
 • Aanpassen bewegwijzeringsborden voor aanduiding “Utrecht Science Park” i.p.v. “Uithof”;
 • Mijlpaaltjes plaatsen in woonwijken om zowel route USP aan te geven alsook om fietsers te vragen rustig te fietsen i.v.m. bewoners/kleine kinderen in de wijk:
 • Fietsverlichting plaatsen op fietsbrug over de A12 om route richting Station Bunnik en USP veiliger te maken;
 • Eén fietsersoversteekbordje plaatsen op specifieke plek (over de Runneburg bij het station) langs route;
 • Meetinstrument tellingen om effecten van quick wins te meten.
 • Bochtafschuining Gildenring oost.

Door verschillende aanwezige inwoners van de wijk en door de wijkvereniging is daarop via mails teleurstellend gereageerd. De grootste bezwaren betreffen de volgende punten:

 • De voorgestelde maatregelen zijn niet of nauwelijks door de inwoners genoemd als mogelijke maatregel om de genoemde knelpunten te verbeteren. Bijvoorbeeld het plaatsen van verlichting op de fietsbrug over de A2 is door de inwoners helemaal iet genoemd.
 • De voorgestelde maatregelen hebben geen enkele invloed op de verbetering van de veiligheid van fietsers en bewoners in de wijk en speciaal de Gildenring.
 • De voorgestelde maatregelen hebben vrijwel allemaal de bedoeling om de route duidelijker aan te geven, terwijl meer dan 95% van de fietsers op die route, deze dagelijks gebruikt. Dat betekent dat de voorgesteld maatregelen slechts voor een enkeling bedoeld zijn.
 • Over de meeste van de, door de inwoners van de wijk voorgestelde, maatregelen heerst onduidelijkheid. Gebeurt daar nog iets mee, en zo ja op welke termijn?

Er wordt nu totaal € 77.000 besteed aan stempels op de weg, meer bewegwijzeringsborden, mijlpaaltjes, één fietsersoversteekbordje en een bochtafsnijding. De maatregelen zullen het effect hebben dat de snelheid nog hoger kan worden, immers als de route duidelijker is aangegeven zal er harder gefietst kunnen worden. Ze hebben geen of nauwelijks effect op de veiligheid van fietsers en aanwonenden.

Het voorstel om tellingen uit te voeren om de effecten van deze maatregelen te meten, is daarom ook vrij zinloos. De verwachting is dat deze maatregelen geen of nauwelijks effect zullen hebben op het gebruik (aantal fietsers). En dit is toch het doel van de pilot “Ga toch fietsen”. Om het gebruik te bevorderen zijn vooral andere maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld een verbetering van de faciliteiten bij het station Bunnik, het duurder maken van het parkeren op het USP, het aanleggen van een tunnel onder de A12 (voor fietsers vanuit Houten naar USP).

Verrassend was ook om in het nieuwsbericht van de gemeente te lezen dat de maatregelen worden uitgevoerd als onderdeel van de pilot “Ga toch fietsen”. Deze pilot was bij de inwoners van de wijk niet bekend. Wellicht dat voorgestelde maatregelen wel passen bij de doelstelling van de provinciale pilot, maar niet bij de wensen van de bewoners van de wijk.

In een reactie van de gemeente op de reeds eerder door de inwoners naar voren gebrachte bezwaren tegen deze maatregelen staat het volgende:

 • Een fietsvriendelijkere afstelling van de verkeerslichten (eigendom van de gemeente) op het kruispunt van Zijldreef-provinciale weg moeten we uitbesteden. Maar de gemeente is daar huiverig voor vanwege “onvoorspelbare effecten op de andere richtingen”, ook omdat het een oude installatie is. De gemeente verwacht dat het geen jaren meer zal duren voordat het kruispunt wordt aangepast en daarmee ook de verkeerslichten.
 • De voorgestelde maatregelen betreffen alleen de quick-wins. Ze zijn geselecteerd op de mogelijkheid om snel/meteen uit te voeren. Alle andere maatregelen vereisen nader onderzoek en grotere investeringen. Ook hangt uitvoering daarvan af van de aanleg van andere snelfietsroutes naar de het USP, waarvoor verschillende varianten worden onderzocht. Een voorbeeld is de snelfietsroute Veenendaal-USP die door Bunnik gaat.

Op basis van de aangegeven knelpunten zijn ook andere maatregelen te bedenken die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en niet meer dan € 77.000 kosten.

Voorbeelden zijn:

 • Het maken van doorsteken op belangrijke punten voor het oversteken van fietsers en voetgangers over de van Zijldreef.
 • Het verbeteren van de belijning en/of aanpassing van de verharding van fietspad en voetpad bij de overgang Gildenring naar Vagantenpad.
 • Het plaatsen van waarschuwingsborden op de Gildenring (fietsers matig uw snelheid/denk aan onze kinderen, etc.), het aanbrengen van meer spiegels, aanbrengen van belijning voor de fietsers in de bochten. Duidelijk moet zijn dat het gedeelte door de Gildenring geen “snel”fietsroute is.
 • Het instellen van een parkeerverbod voor bezoekers van het USP.
 • Het plaatsen van extra waarschuwingsborden voor het kruispunt van Zijldreef- Kennedylaan en of het verwijderen van groen om de zichtbaarheid te verbeteren.
 • Belijning en/of geleiding door rode straatstenen in het deel tussen van Zijldreef en Gildenring.
 • Aanpassing van de afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt van Zijldreef-provinciale weg. De effecten daarvan op wachttijden van andere richtingen en weggebruikers kan vooraf berekend worden met standaard programmatuur.
 • Aanbrengen van een belijning voor afscheiding tussen fietspad en voetpad op de brug over de Kromme Rijn, al dan niet in combinatie met het rood verven van het fietspad.

Tenslotte: het bevorderen van het fietsverkeer op de route station-USP is weliswaar uit oogpunt voor de bereikbaarheid van het USP een juiste doelstelling, maar voor Bunnik en speciaal de bewoners van de wijk Kromme Rijn geeft dat alleen maar meer overlast en onveiligheid. Dus maatregelen ter bevordering van het gebruik moeten gepaard gaan met het zo veel mogelijk beperken van de overlast en zeker met het verbeteren van de veiligheid.