Fietspad tussen Van Zijldreef en Vagantenpad

De gemeente heeft het voornemen om de fietsroute tussen de Van Zijldreef en het Vagantenpad te verbeteren. Tijdens een informatieavond op 26 maart werden deze plannen toegelicht. Uit de grote opkomst blijkt de grote betrokkenheid van de buurt.

De achtergrond van dit voornemen schuilt in de aanwijzing van het BRU dat het fietspad tussen Houten en Bilthoven, waarvan dit stukje (200 m.) deel uitmaakt, opgenomen wordt in het plan Fiets Filevrij.

In dit plan wordt een aantal belangrijke fietspaden in de omgeving verbeterd om het fietsverkeer te bevorderen. Volgens de gemeente hoort men van fietsers de wens om dit stukje te verbeteren vanwege onveilige situaties. In de Gildenring is sprake van een menging van wonen, spelen, fietsen en autorijden.

Daarom heeft de gemeente een subsidie aangevraagd en gekregen om dit “knelpunt” op te lossen. Door het bureau Oranjewoud is een Plan van Aanpak voor dit project opgesteld.FFV_Plan van Aanpak snelfietsroute Bunnik.

Ook in 2006/2007 zijn er plannen geweest om dit probleem aan te pakken door een fietspad langs het Eikenpad aan te leggen. Dat plan is toen na massaal protest van omwonenden niet doorgegaan. In het kader van Duurzaam Veilig is toen de oostelijke poot van de Gildenring heringericht. Dit is echter door de bewoners niet ervaren als een verbetering van de door hen aangegeven knelpunten.

Tijdens de informatieavond was er nog veel onduidelijkheid en onbegrip bij de aanwezigen over het waarom van dit plan, 7 jaar na het vorige plan. Niet duidelijk kon worden gemaakt in hoeverre de verbetering van 200 m. fietspad zal leiden tot een toename van het aantal fietsers op een fietspad met een totale lengte van ca. 10 km. De bedoeling van de gemeente om met een beperkte groep (vertegenwoordiging van)  bewoners de plannen in een volgende bijeenkomst uit te werken stuitte op veel verzet. Alle aanwezigen willen zelf daarover kunnen meepraten. Daarom worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een tweede bijeenkomst op 23 april, 19.30 uur in Locatie 78.

Hoewel er nog geen vastomlijnd plan op papier bestaat, blijkt uit de toegezonden informatie van de gemeente dat men vast van plan is om iets aan de situatie te verbeteren. In bijgaand bestanden treft u de toegezonden informatie aan.Randvoorwaarden Fiets FilevrijWat is een Fietsstraat.

Wij gaan er van uit dat de gemeente goed zal luisteren naar de wensen van de buurt. De uitdaging is om zowel de veiligheid voor de bewoners als voor de fietsers te verbeteren.