Plan Rhijnhaeghe past niet in onze wijk

Het vooroverlegplan voor woningbouw op kantoorlocatie Rhijnhaeghe, dat door projectontwikkelaar Sustay bij de gemeente is ingediend, past niet op deze locatie. Dat is de conclusie van de werkgroep van de wijkvereniging Kromme Rijn die het plan intensief bestudeerd heeft.

De werkgroep betreurt het dat dit kantoor eventueel moet worden gesloopt, maar zij is geen tegenstander van woningbouw op deze locatie. Ook staat zij positief tegen het bouwen van sociale huurwoningen en woningen voor ouderen en starters.

De bezwaren betreffen met name de zeer hoge woningdichtheid (116 woningen op 1,1 ha. terwijl 20-25 woningen/ha. normaal is voor Bunnik) en daarmee gepaard gaand het verdwijnen van veel groen en bomen, het binnenstedelijk karakter van de geplande bebouwing, het verdwijnen van de kwaliteit van deze, voor de wijk en het dorp, belangrijke locatie en de achteruitgang van het aanzien van de wijk. Bovendien vindt grote aantasting plaats van het profiel en het groene karakter van de van Zijldreef en de Kennedylaan en zal het plan een nog grotere parkeeroverlast in de wijk veroorzaken. De etagewoningen ( tot maximaal 16,5 m.) staan zo dicht tegen de perceelgrens aan dat bijvoorbeeld een hele bomenrij langs de beide straten moet verdwijnen.

De belangrijkste bevindingen en bezwaren van de werkgroep zijn samengevat in een notitie “Plan woningbouw Rhijnhaeghe”. Deze kan hier Plan Woningbouw Rhijnhaeghe worden gedownload. Aanvullend heeft de werkgroep een notitie opgesteld met voorwaarden waaraan woningbouw op deze locatie moet voldoen. Ook deze notitie kan hier Voorwaarden voor herontwikkeling locatie Rhijnhaeghe (3)-1 (3) worden gedownload.

Inmiddels heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met alle raadsfracties. Vooraf zijn de bovengenoemde notities toegestuurd en tijdens de gesprekken is een presentatie getoond van de schetsen die, op kosten van de wijkvereniging, door een architect zijn gemaakt. Deze schetsen geven een realistisch beeld van de voorgestelde bebouwing. De volledige hier Schetsen bestaand – plan projectontwikkelaar 2016 09 01.compressed worden ingezien. Ook B&W heeft al deze informatie van ons gekregen.

Alle raadsfracties waren onder de indruk van de grote invloed die dit plan heeft op de omgeving. Zonder op de besluitvorming vooruit te kunnen lopen, heeft de werkgroep een positief gevoel van deze gesprekken overgehouden.

Op 6 september zal eerst B&W een advies geven over dit plan. Afhankelijk van dit advies (positief, negatief of neutraal) zal het plan met dit oordeel worden doorgestuurd naar de raad. Bij een negatief advies zal het plan niet in de raad worden besproken. Volgens de voorlopige planning zal eventueel op 6 oktober het plan in het Open Huis worden behandeld.

Inmiddels hebben ca. 100 buurtbewoners al een brief gestuurd naar B&W en de raad waarin zij hun bezwaren tegen dit plan kenbaar maken. Wij roepen onze leden op om het standpunt van de wijkvereniging zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat kan door ook een brief te schrijven, een standaardbrief is bij ons beschikbaar, of via een mail aan ons (secretariskrommerijn@hotmail.com).