Veel belangstelling tijdens hoorzitting Rhijnhaeghe

Op 17 april vond de hoorzitting plaats over het bestemmingsplan Rhijnhaeghe en de zienswijzenota van de gemeente. Het doel van de hoorzitting was om bewoners de gelegenheid te geven hun mening te geven over het bestemmingsplan en over de Zienswijzenota van de gemeente. In de Zienswijzenota heeft de gemeente haar reactie gegeven op de totaal 456 ingediende zienswijzen. Onder grote publieke belangstelling konden 6 insprekers tegen een delegatie uit de gemeenteraad vertellen, waarom het ingediende bestemmingplan moet worden aangepast.

De tekst van de heer Koning, die namens de wijkvereniging insprak, en zijn korte presentatie , kunt u hier lezen Inspreektekst Open Huis Rhijnhaeghe op 17 april 2018, Open Huis dd 17 april 2018

Na een pauze konden de raadsleden een reactie geven op hetgeen de insprekers naar voren brachten en konden ook hun eigen zienswijze geven op het bestemmingsplan. Daarbij was ook de wethouder aanwezig. Vanwege het grote aantal argumenten die de insprekers gebruikten en de vele vragen die zij aan de raadsleden stelden, was het voor de raadsleden moeilijk een directe reactie daarop te geven. De technische vragen zullen aan de wethouder worden doorgeschoven ter beantwoording. Maar de andere vragen en argumenten waren dusdanig belangrijk en ingrijpend, dat men daarover eerst nog een raadsdebat wil houden. Dat debat vindt plaats op 17 mei. Aanvankelijk zou op die datum door de raad een besluit worden genomen, maar dat wordt nu uitgesteld. 

De aanwezige raadsleden waren over het algemeen behoorlijk kritisch over het plan en over de reactie van de gemeente op de zienswijzen. 

Jeroen Sterk (P21) had geen reactie voorbereid maar vond dat B&W eerst zoveel mogelijk moest antwoorden op de vragen die door de insprekers waren gesteld. Het parkeren vond hij een probleem dat veel breder moet worden aangepakt en waarover overleg moet worden gepleegd met de bedrijven die de overlast veroorzaken. Ook stelde hij vraagtekens bij de wijze waarop de buurt  betrokken is geweest bij het ontwerp van het bestemmingsplan in de afgelopen periode. Hij vroeg zich af waarom er geen overleg met hen is geweest. Wel had hij kritiek op de leaflet die de wijkvereniging heeft verstuurd om de bewoners te informeren over het plan en op te roepen om een zienswijze in te dienen. Deze zou te eenzijdig en te dwingend zijn geweest. Er waren ook andere geluiden maar die werden niet gehoord volgens hem.

Frans Pouw (Liberalen) was ontevreden over het feit dat er nooit antwoord is gegeven op de vele vragen die zij al tijdens het Open Huis op 22 juni 2017 over de kaders aan de wethouder hadden gesteld. Hij vroeg zich af waarom de kaders nooit zijn aangepast en door de raad zijn goedgekeurd. De  appartementengebouwen mogen, volgens hem maximaal 3,5 verdiepingen hoog zijn en hij vindt dat het plan moet worden aangepast, waarbij de zienswijzen en de bezwaren van de insprekers moeten worden meegenomen.

Leny Visser (CDA) stelde dat de antwoorden op de vele vragen die gesteld zijn door de insprekers een zorgvuldige behandeling vragen. De antwoorden kunnen  consequenties hebben voor toekomstige bouwplannen op inbreilocaties. Daarom pleit ook zij eerst voor een meningsvorming debat over het plan in de raad. In de Zienswijzenota geeft B&W, volgens haar, aan dat zij geen enkel begrip heeft getoond voor de vele argumenten die in de zienswijzen zijn genoemd. Ook volgens het CDA is de communicatie met de raad en de buurt niet goed verlopen, zeker niet na het Open Huis van 22 juni 2017. B&W heeft op de vele vragen die toen gesteld zijn nooit antwoord gegeven. Ook was onduidelijk of de kaders wel of niet zouden worden aangepast. Zij wil dat B&W voor het volgende raadsdebat op 17 mei volledige duidelijkheid moet verschaffen over de vele vragen die zowel door de raad als de insprekers gesteld zijn.

De wethouder geeft in haar reactie aan dat de raad beslist over haar eigen agenda, en dat B&W voor die tijd zoveel mogelijk antwoord zal geven op de vele vragen die gesteld zijn. Ook zij is ontevreden over de gang van zaken tijdens het proces. Over de onduidelijkheid over de aanpassing van de kaders merkte ze op dat de raad die onduidelijkheid zelf had veroorzaakt tijdens het Open Huis van 22 juni 2017. Maar dat moet in het vervolg wel anders. Verder gaf zij aan dat er ten opzichte van het plan uit 2016, dat niet is behandeld in de raad, en dus officieel niet bestaat, er grote aanpassingen zijn gedaan. Ook gaf ze aan dat het aantal te bouwen woningen (91) niet het resultaat is geweest van de financiële analyse, maar is gebaseerd op de behoefte aan woningen. Opmerkelijk was haar opmerking dat de provincie niet bereid is mee te werken aan de uitbreiding in Odijk-West, als er niet maximaal gebruik wordt gemaakt van het bouwen op inbreidingslocaties. De buurt zal wel worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan (buitenruimte, parkeren, etc.). Over de hoogte van 5 lagen merkte de wethouder op dat dit slechts een accent is en geen bouwlaag.