Verslag Open Huis over Rhijnhaeghe op 22 juni 2017

Aan de orde was een discussienota van B&W genaamd: “Kaders herontwikkeling Rhijnhaeghe met woningen”. kaders Rhijnhaeghe collegebesluit

Zoals al eerder op onze website is vermeld, heeft de wijkvereniging al op 25 mei een brief Brief Rhijnhaeghe aan B&W gestuurd naar alle raadsfracties en B&W met onze reactie op een overleg dat we daarvoor hadden met enkele ambtenaren over deze kaders. Daarna zijn de kaders gepubliceerd en hebben we ingesproken tijdens het Open Huis van 22 juni. De inspreektekst kunt u hier lezen. Inspraak notitie Geachte raadsleden en overige aanwezigen. Naast de wijkvereniging spraken ook in, op persoonlijke titel, de heren van Berk en Schopman, beiden lid van de werkgroep Rhijnhaeghe van de wijkvereniging en mevrouw Das. Zij was voorstander van een verlaging van de parkleernorm (minder parkeerplaatsen).

Vervolgens reageerden de 3 raadsfracties in de raad op de kaders en de insprekers.

P21 benadrukte de grote behoefte aan (sociale)huurwoningen in Bunnik. Ze brachten nog in herinnering waarom zij het vorige plan hadden afgewezen, namelijk vanwege de te hoge woningdichtheid en het verdwijnen van groen. Men vond dat deze kaders voldoende waarborgen inhielden om voldoende groen te behouden, waaronder de dubbele bomenrij langs de van Zijldreef en de Kennedylaan. Verder waren ze van oordeel dat je deze typen woningen niet kon bouwen zonder de hoogte in te gaan en vond de maximale hoogte van 14 en 17 m. (nu) geen probleem. Ook de woningdichtheid kan hoog zijn, ook omdat er veel “kleinere” woningen worden gebouwd.

De Liberalen kijken er anders tegenaan en waren veel kritischer. Omdat de raad wordt gevraagd om een richtinggevende uitspraak te doen, gaat men ervan uit dat de kaders nog aangepast kunnen worden. Zij vroegen zich af of bij het opstellen van deze kaders wel de voorwaarden die de wijkvereniging Kromme Rijn heeft opgesteld, wel zijn meegenomen. Ook vroegen ze naar de financiele analyse die de basis vormde voor deze kaders. De geplande hoogte van de appartementen, zeker op deze locatie is niet acceptabel voor de Liberalen. Hoogbouw is niet passend bij de uitstraling van Bunnik. Ze vinden 10,5 m. hoogte redelijk en willen ook geen verschuiving van het fiets- en voetpad. Verder moeten er op eigen terrein alle benodigde parkeerplaatsen worden aangelegd en moet het bouwvolume zo laag mogelijk blijven, passend bij de woningdichtheid van de Kromme Rijnwijk. De symmetrie van de van Zijldreef moet intact worden gelaten en er mag geen toe-of uitgang komen naar de van Zijldreef. Ze zijn bereid om als wisselgeld hiervoor andere eisen, zoals duurzaamheid en vrije huur te laten vervallen.

Het CDA vindt dit een goede locatie voor woningbouw meer heeft bedenkingen tegen de woningdichtheid en stelt de vraag hoeveel woningen gepland zijn. Door deze kaders verdwijnt de hoofdstructuur(symmetrie) van de van Zijldreef. Ze stellen voor om het hoogste punt niet op de hoek maar elders te situeren. Ze zijn van mening dat de gemeente niets te maken heeft met de financiële aspecten van de ontwikkelaar/eigenaar en wijzen de kaders af.

Wethouder Spil geeft de volgende antwoorden op gestelde vragen.

  • Het bijgaande kaartje is indicatief, de 5m. groenstrook (tussen trottoir en appartementsgebouw) is helder.
  • Doordat de dubbele bomenrij in stand blijft, blijft ook de symmetrie behouden, aldus de wethouder.
  • Het aantal te bouwen woningen zal ca. 90 bedragen (“moet haalbaar zijn”). Ze vindt dat een substantieel verschil met het vorige plan (116). Dit betekent een afname met 22 %.
  • Verder gaf ze aan dat door deze (hoge) aantallen toe te staan, via de kaders, de gemeente minder risico loopt dat het kantoorpand langdurig leeg blijft staan. Bij lagere aantallen zou dat risico te groot worden volgens B&W.
  • De hoogte van het appartementsgebouw is niet uitzonderlijk, zie de Gaarde en de Kersenboogaard.
  • Architectonisch kan nog wel e.e.a. veranderd worden. Het moet niet massaal ogen. Binnen de kaders kan nog met de hoogte gespeeld worden.
  • De financiele analyse is vertrouwelijk (concurrentiegevoelig) en mag door de raadsleden vertrouwelijk ingezien worden.
  • Er wordt met dit bijzondere woonprogramma voorgesorteerd op de woonvisie.
  • De parkeernormen in Bunnik zijn verouderd. In het gebied zijn al veel deelauto’s, minder auto’s en de mobiliteit in dit gebied zal gaan veranderen, meer OV en fietsen, minder autogebruik.

De voorzitter vraagt wat de toezeggingen zijn van de wethouder op de bezwaren die naar voren zijn gebracht. Conform de discussienota zou de wethouder de kaders moeten gaan aanpassen op basis van de bezwaren (“richtinggevende uitspraak”) die door de raad naar voren zijn gebracht, en vervolgens zou B&W de kaders definitief vaststellen. Immers de kaders zijn het uitgangspunt voor een aangepast bestemmingsplan voor deze locatie.

Maar de wethouder kondigde aan dat de volgende stap in de procedure een voorstel voor aanpassing van het bestemmingsplan zal zijn waarin deze kaders en de bezwaren zijn verwerkt.

Opmerkingen:

De grote vraag is, welke kaders worden wel en welke worden niet verwerkt dan wel aangepast? Wat is de ”richtinggevende uitspraak” van de raad? Ook bij navraag aan de aanwezige raadsleden is het onduidelijk welke richting gevende uitspraak de raad heeft gedaan.

Het CDA gaf aan dat de wethouder zich wel tweemaal zal moeten bedenken om de kaders ongewijzigd in het bestemmingsplan op te nemen. Dat klonk als een dreigement. Met andere woorden als ze dat toch doet, stemmen wij tegen.

Uit de inbreng van de Liberalen begreep ik dat zij er hetzelfde over denken.