Provinciale staten blijven kiezen voor de Rijsbruggerweg

Op 12 maart is het Inpassingsplan voor de Rijsbruggerweg (RBW) helaas toch aangenomen door de Provinciale Staten (PS) van Utrecht.

In samenwerking met de andere wijkverenigingen en vrijwilligers uit onze wijk hebben we in de afgelopen jaren en vooral de afgelopen maanden veel activiteiten ondernomen om de leden van PS ervan te overtuigen dat ze echt een verkeerde keus gaan maken als ze dit plan zouden goedkeuren.

Er zijn met vrijwel alle partijen in PS gesprekken (SALTO Notitie bespreekpunten PS) gevoerd, er is een uitgebreide Open brief aan de leden van provinciale staten van Utrecht verstuurd naar zowel de pers als de leden van PS waarin we alle argumenten nog een keer overzichtelijk op een rij hebben gezet, om niet voor de RBW te kiezen maar voor het alternatief de Meerpaal.Ook is een uitgebreide reactie verstuurd naar de leden van PS op de nota zienswijzen van de provincie. In die nota is aangegeven wat de reactie is van de provincie op de zienswijzen op het ontwerp plan (Reactie op de Zienswijzenota). Tenslotte is een lijst met vragen toegestuurd die statenleden aan de gedeputeerde moesten stellen tijdens de behandeling van het plan (Vragen door Statenleden te stellen aan de gedeputeerde aangepast) en zijn kort de wensen van de bevolking van Bunnik toegestuurd (Wensen vanuit de bevolking van Bunnik voor de inpassing van de Verbindingsweg Houten).

Verder hebben we een manifestatie gehouden over de geluid- en fijnstofhinder in Bunnik naar aanleiding van de metingen (Geluidsmetingen in Bunnik)  die we hebben uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn eveneens naar pers en statenleden toegezonden.

Tijdens de commissievergadering van PS (2012RGW26 verslag statencommissie RGW 27-2-2012) is ingesproken en is de petitie overhandigd. Daaruit blijkt dat 96% van de bevolking kiest voor het alternatief de Meerpaal (Resultaat petities over de Rijsbruggerweg) .

Helaas hebben we de meerderheid van PS  niet kunnen overtuigen, ondanks de lovende woorden die vrijwel alle partijen hadden over onze inzet en deskundigheid. Men bleef vasthouden aan eenmaal eerder ingenomen standpunten en argumenten, ondanks dat uit de afzonderlijke gesprekken met verschillende partijen bleek dat onze argumenten op zichzelf reden zouden zijn om voor de Meerpaal te kiezen.

De reden voor deze halsstarrige houding kan alleen maar verklaard worden uit de politieke overwegingen. De president van de EU, de heer van Rompuy, heeft dit als volgt verwoord:

“Politici handelen vaak om in de schijnwerper te komen en zijn niet bereid hun fouten toe te geven. Krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk is een superieure vorm van egoïsme. Dan poker je met het algemeen belang. Het is een lang proces om die zuiverheid in jezelf te ontdekken. Daarin helpt de leeftijd.”

BLOUS is bezig om een beroep bij de Raad van State voor te bereiden. De wijkvereniging zal hen daarbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Of onze argumenten voldoende hout snijden om het beroep toegewezen te krijgen, moeten we afwachten.