Geluidmetingen in Bunnik

De provincie Utrecht heeft akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidoverlast als gevolg van de nieuw aan te leggen RIjsbruggerweg van Houten naar de A12 bij Bunnik. Op basis van berekeningen en aannamen blijkt dat vrijwel nergens de geluidoverlast boven de wettelijke norm zal uitkomen als gevolg van de aanleg van deze weg. Daarom zijn de geluidbeperkende maatregelen in het plan minimaal.

Dit is niet in overeenstemming met de ervaringen van de inwoners van Bunnik. Om aan te tonen dat de geluidhinder hoger is dan welke is berekend, zijn -na een oproep in de pers daartoe- door inwoners van Bunnik geluidmetingen uitgevoerd met behulp van apps. Deze kunnen worden gedownload op Iphones en Ipads.

Uit de  resultaten bleek dat de meetresultaten tussen de  apps veel verschillen te zien gaven. Daarom heeft de wijkvereniging een professionele geluidmeter aangeschaft waarmee de verschillende apps zijn gecalibreerd. Op basis van deze gecalibreerde metingen, die op vele locaties, tijdstippen en dagen zijn gemeten, is een geluidkaart voor Bunnik opgesteld.

Uit die Geluidskaart Bunnik v2 blijkt dat in een groot deel van het dorp een geluidniveau aanwezig is dat hoger is dan de wettelijke norm (48 dB). Met dat resultaat confronteren we de provincie in een poging om hun plannen voor de Rijsbruggerweg aan te passen.