Eindelijk duidelijkheid over gemeentelijke hagen

Voorgeschiedenis
Vorige jaar heeft de gemeente een tweetal informatiebijeenkomsten gehouden over het overdragen van het onderhoud van gemeentelijke hagen aan bewoners.
Het gaat in onze wijk voornamelijk over de hagen langs het Bezembinderspad aan de westkant van onze wijk. Zij vormen in veel gevallen de erfafscheiding tussen het gemeentelijke plantsoen en de tuinen van de woningen.
Vanwege bezuinigingen wil de gemeente het onderhoud daarvan afstoten. Aanvankelijk was de gemeente van plan om de overdracht van het onderhoud (het eigendom blijft bij de gemeente) vast te leggen in een, vrij uitgebreid, contract. Dit stuitte op bezwaren van bewoners.
In het gesprek met de wethouder vorig jaar heeft de wijkvereniging voorstellen gedaan om de procedure voor overdracht van het onderhoud naar bewoners te vereenvoudigen.

Beleidsregels
Recent heeft de gemeente de definitieve procedure vastgesteld. Ten grondslag hieraan liggen “Beleidsregels participatie onderhoud- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013”.
De beleidsregels gelden niet alleen voor de hagen maar zijn algemeen geldend voor al het groen waarvan de gemeente het onderhoud wil afstoten.
Het principe van de beleidsregels is dat de bewoners het groen onderhouden “als een goed huisvader”.

Procedure
De gemeente gaat eerst de bewoners benaderen die tijdens de eerste informatieavond hebben aangegeven bereid te zijn om het onderhoud van de hagen op zich te nemen. Ze worden gevraagd om een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens worden ook de overige bewoners benaderd en gevraagd of ze het formulier willen onertekenen.

De ervaringen met het door de bewoners onderhouden van openbaar groen zijn echter niet overal positief. Laten we hopen dat het groen in onze groene wijk goed blijft onderhouden of door de gemeente of door de bewoners.

De beleidsregels en het aanmeldingsformulier treft u hier aan.
beleidsregels participatie groenonderhoud 2013
aanmeldformulier participatie groenonderhoud 130725