Activiteiten

Deze betreffen in het algemeen zaken die voor de hele, dan wel een groot deel van de wijk van belang zijn. Dit betreft onderwerpen over de woningen, over het buitengebied (onderhoud groen en straten, en verkeer) en over bouwplannen. Wij informeren de leden over de verschillende ontwikkelingen en plannen, onderhouden daarover contact met de gemeente en nemen zo nodig een standpunt in.

Meer concreet zijn dit onze activiteiten:

  • Service verlenen aan onze leden over het onderhoud van de woningen. Dit doen we via advisering over onderhoud en leveranciers, maar ook door het entameren van collectieve acties, zoals voor zonnepanelen.
  • Informatieverlening aan de leden over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijk. Dit doen we via onze communicatiekanalen, zoals deze website het blad de Bezem, Nieuwsbrieven, Facebook en Twitter.
  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten.
  • Het schrijven van artikelen in de lokale pers.
  • Het onderhouden van contacten met de gemeente en de politiek.
  • Het uitvoeren van activiteiten betreffende de leefomgeving en het klimaat. Dit doen we veelal met werkgroepen bestaande uit leden met kennis en belangstelling voor de diverse onderwerpen.
  • De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Hierin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.