Werkgroepen

Sinds enige tijd is een aantal werkgroepen actief binnen de wijkvereniging. Deze  bestaan uit leden die deskundig zijn op onderwerpen die voor de wijkvereniging van belang zijn, maar waarover binnen het bestuur onvoldoende kennis bestaat.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

– werkgroep warmtescan

– werkgroep lucht en geluid

Werkgroep Warmtescan

In 2017 is de werkgroep warmtescans ontstaan vanuit de behoefte om leden beter te kunnen adviseren over te nemen isolatiemaatregelen voor hun huizen. Daarbij is het belangrijk om eerst na te gaan of de woning goed is geïsoleerd en zo nee welke onderdelen van het huis beter geïsoleerd zouden moeten worden.

Na een oproep hebben zich 5 leden aangemeld om zitting te nemen in een werkgroep die allereerst advies hebben gegeven over de aanschaf van een warmtescanapparaat door de wijkvereniging. Hiermee worden warmtefoto’s gemaakt van de woning. Op deze foto’s is te zien welke onderdelen van het huis goed en welke niet goed isoleren. 

Totaal 4 vrijwilligers (energieambassadeurs) zijn bereid gevonden om deze “warmtefoto’s” te maken. Zij hebben vervolgens een training gevolgd voor het op juiste wijze uitvoeren van de scans. Omdat het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur minimaal 15 ℃ moet zijn, is de scancapaciteit beperkt. Daarom kan er direct na aanmelding nog geen afspraak worden gemaakt, en komt men op een lijst. Uitveoring vindt plaats op volgorde van aanmelding. De leden kunnen zich aanmelden voor een warmtescan bij de heer Frank Kaiser: fkaiser@kpnmail.nl.

Na het maken van de scans wordt door de energieambassadeur een rapport opgesteld waarin alle foto’s zijn opgenomen en waarin ook adviezen staan voor eventuele verbeteringen van de isolatie van de woning. Het rapport wordt met de eigenaar besproken en toegelicht. Ook wordt verwezen naar professionele energieadviseurs, leveranciers en subsidiemogelijkheden voor isolatie.

Sinds kort werken we voor het geven van specialistische adviezen ook samen met de Energie Coöperatie Bunnik.

De kosten voor het maken van een complete scan van de woning bedroegen € 30, maar met ingang van de winter 2020-2021 is dit gratis. Na overleg met de gemeente zijn we erin geslaagd om de kosten via de gemeente vergoed te krijgen. Deze regeling geldt zolang de vouchers bij de gemeente beschikbaar zijn.

        

Voorbeeld van een warmtescan          

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 

Werkgroep Lucht en Geluid

Lucht

In 2018 heeft het bestuur besloten om meer aandacht te besteden aan de geluidoverlast en de luchtkwaliteit in de wijk. Omdat deze onderwerpen specifieke kennis en veel tijd vergen, is na een oproep in de Bezem, een werkgroep opgericht bestaande uit 4 deskundige en enthousiaste leden.

De werkgroep houdt zich allereerst bezig met de luchtkwaliteit en specifiek met het meten van fijnstof. Door een samenwerking met SMAL (Samen Werken Aan Luchtkwaliteit) Zeist, is veel kennis verworven over het opzetten van een meetnet in de wijk. In navolging daarvan hebben we deze activiteit SMAL Bunnik genoemd. SMAL is voortgekomen uit een initiatief van de provincie en het RIVM om burgers te stimuleren en te helpen om zelf metingen te doen van luchtkwaliteit. Hierdoor wordt het landelijke meetnet van het RIVM aangevuld en nauwkeuriger.

 Dankzij subsidies van de gemeente en de provincie heeft SMAL Bunnik geïnvesteerd in apparatuur, sensoren en communicatiemiddelen. Totaal zijn nu 5 sensoren in gebruik verdeeld over de wijk. Deze meten fijnstof in de lucht zowel de PM10 en PM2,5 dit zijn deeltjes kleiner als 10 micrometer respectievelijk 2,5 micrometer.

De resultaten worden doorgegeven aan het RIVM dat een dataportaal ter beschikking stelt om alle meetresultaten van burgers te verwerken, te kalibreren en te presenteren. In januari 2020 is het meetnet operationeel geworden. De resultaten kunnen online gevolgd worden via het RIVM-platform, https://samenmeten-rivm.nl

De resultaten van de sondes in onze wijk zijn te vinden onder de namen Voerlieden, Hoefijzer, van Zijl, Oostrom en Rietdekkers. Regelmatig worden onze leden op de hoogte gebracht van de resultaten via ons wijkblad de Bezem.

Overhandiging eerste meetsonde aan SMAL Bunnik

Geluid

Al sinds enige jaren ontvangt de wijkvereniging regelmatig klachten van leden over geluidsoverlast, vooral afkomstig van de A12. Het is soms ook een reden van toekomstige bewoners om af te zien van de aankoop van een huis. De wijkvereniging heeft al enige jaren gelden een geluidsmeter aangeschaft. Die is indertijd gebruikt toen de limesbaan naar Houten werd aangelegd.

Als reactie op de klachten zijn eind 2019 weer metingen uitgevoerd. De resultaten van die metingen, die steeds op eenzelfde plek in de wijk zijn uitgevoerd, duiden erop dat de voorkeurswaarde, die in de wet staat, wordt overschreden. Dit betekent dat er van geluidsoverlast sprake is.

Om dit te onderbouwen isin de Bezem van januari 2020 aan leden gevraagd om hun klachten, met enige toelichting over tijdsperiode en locatie, aan de wijkvereniging toe te sturen. Daarop zijn door 23 leden klachten ingediend. In dezelfde periode werden er in de gemeenteraad vragen gesteld over een rapport van Rijkswaterstaat. Daarin stond dat er geen overschrijdingen van de plafondwaarde voor geluid zijn geconstateerd ter hoogte van Bunnik. Dit lijkt vreemd gezien de klachten en de resultaten van de eigen metingen.

Naar aanleiding daarvan heeft de wijkvereniging besloten in 2020 nader onderzoek te doen. De conclusie daarvan is dat het overschrijden van de geluidsplafondwaarde die Rijkswaterstaat hanteert niet hoeft te betekenen dat er in de wijk geen geluidsoverlast is. Ook de aanleg van de Baan van Fectio, de nieuwe aansluiting op de Provinciale weg, de tunnel onder de spoorlijn en het kappen van bomen die daar stonden, heeft bijgedragen aan de toename van de geluidsoverlast.

Over de resultaten van het onderzoek is in 2020 overleg geweest met zowel Rijkswaterstaat, de provincie en de wethouder van de gemeente. Ook is gesproken met het RIVM dat jaarlijks de berekeningsresultaten van Rijkswaterstaat verifieert middels metingen. Daaruit kwam naar voren dat de metingen een 2 dB hogere geluidswaarde geven dan de berekeningen van Rijkswaterstaat. Ook was duidelijk dat de toename van de geluidswaarden in Bunnik over de laatste 5 jaar, veel sterker is geweest dan gemiddeld in Nederland.

Wij hebben, in een gesprek in december 2020, er bij de wethouder op aangedrongen om contact op te nemen met Rijkswaterstaat om op die manier aandacht te vragen voor de specifieke problematiek in Bunnik. Ook zijn de resultaten toegestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad. Ze hebben toegezegd hierover met de wethouder in gesprek te gaan.

Er zijn inmiddels over dit onderwerp verschillende berichten verschenen op deze website. U kunt deze vinden door in de linker, groene, kolom op deze site te klikken op de werkgroep Lucht en Geluid.

Geluidsplafondwaarden langs de A12 en de maatgevende windrichting.