Over ons

De wijkvereniging ‘Kromme Rijn’ Bunnik werd op 8 februari 1973 opgericht met het doel, zoals dat in de statuten staat omschreven, om:

  1. De gemeenschappelijke belangen van de bewoners, in het bijzonder van bewoners die lid zijn van de vereniging, te behartigen
  2. De band tussen de bewoners te verstevigen.
  3. Het woon- en leefklimaat van het werkgebied te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, waarvan de leden voor een periode van drie jaar worden gekozen. In principe zijn zij na afloop van die periode, zo zij dat willen, altijd herkiesbaar.

Om zijn doelen te bereiken geeft de vereniging driemaal per jaar een periodiek uit, ‘De Bezem’ genaamd, waarvan delen van de inhoud op deze website wordt weergegeven.

Eenmaal per jaar in de maand mei wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de leden hun mening over het gevoerde beleid en suggesties daaromtrent kunnen geven. Uiteraard is het voor iedereen, ook tussentijds, mogelijk het bestuur van zijn meningen of zienswijzen in kennis te stellen.