Mobiliteitsvisie Traverse gereed, maar niet af

In eerdere berichten hebben we u ook de hoogte gehouden over het opstellen van de Mobiliteitsvisie voor de Traverse. De gemeente heeft hiervoor bureau Goudappel ingehuurd. De wijkverenigingen zijn daarbij betrokken geweest als lid van de klankbordgroep die dit begeleid heeft. De visie is nu gereed en gepubliceerd op de website van de gemeente. U kunt de visie inzien door op onderstaande link te klikken.

In vorige berichten en in ons wijkblad de Bezem, hebben we u al op de hoogte gebracht van de bezwaren die wij hebben tegen  deze visie. Zowel inhoudelijk als procesmatig is het resultaat niet voldoende naar ons oordeel. Wij hebben dit ook meerdere malen in de klankbordgroep en ook rechtstreeks aan de projectmanager duidelijk gemaakt. Ook veel leden van klankbordgroep waren het met ons eens. Tijdens de informatieavonden bleek dat veel bewoners vragen en problemen hadden met de voorlopige resultaten. Zowel tijdens het proces als na verschijning van het eindresultaat hebben we verschillende gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden van alle politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn.

Het is nu aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen over de visie. Tijdens een Open Huis van de raad op 8 juni hebben we ingesproken namens de wijkverenigingen. U kunt hier Open Huis de inspreektekst lezen. De inhoud bevat een samenvatting van onze bezwaren maar doen ook voorstel- len voor verbeteringen. De grootste problemen betreffen de verkeersveiligheid en het plan om als eerste fase alleen de doorfietsroute aan te leggen.  Dat is volgens de gemeente noodzakelijk om de subsidie daarvoor van de provincie alsnog binnen  te halen.  in onze bijdrage  is duidelijk gemaakt dat dat technisch, verkeerskundig en om veiligheidsredenen niet mogelijk is. Overigens is ook gebleken dat voor de overige onderdelen van de Traverse er voorlopig geen budget beschikbaar is.

Op 22 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over de visie en het aanvragen van de subsidie bij de provincie. De wijkverenigingen zijn bezig om een amendement op te stellen, dat door de partijen in de raad kan worden ingediend. In het amendement worden voorstellen gedaan om onder voorwaarden akkoord te gaan met de goedkeuring van de visie en het aanvragen van de subsidie. Daarmee kunnen we gezamenlijk, de gemeente en de wijkverenigingen,  ervoor zorgen dat de Traverse voortaan verlost wordt van het doorgaande verkeer, dat de auto’s langzamer gaan rijden  en dat de verkeersveiligheid van onze inwoners  in iedere fase van de herinrichting van de Traverse gewaarborgd is.