Gemeente brengt geluidsmaatregelen in kaart

Onlangs heeft de gemeente een overzicht gegeven van de mogelijkheden en kosten voor het beperken van de geluidsoverlast die door de A12 wordt veroorzaakt. In de gemeenteraad is onlangs een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt maatregelen te nemen om de geluidsoverlast in Bunnik te beperken. Als reactie daarop heeft de wethouder erkend dat dit voor Bunnik een probleem vormt en dat het vervelend is voor de inwoners. Daarom heeft ze toegezegd dat de gemeente daarmee aan de slag gaat. Maar om het op te lossen moeten ook andere instanties en overheden meewerken. Bunnik kan dit niet alleen.

In de vorige Bezem, van april dit jaar, is al een aantal acties genoemd die inmiddels genomen zijn, namelijk:

  • Het verzoek aan het RIVM om een meetlocatie in te richten langs de A12 ter hoogte van Bunnik
  • Het bij Rijkswaterstaat onder de aandacht brengen van de geluidsoverlast.
  • Aan ProRail is bevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de geluidshinder van de spoortunnel in de Baan van Fectio, te beperken.

Ook heeft ze toen toegezegd in kaart te brengen welke maatregelen er mogelijk zijn om de overlast te beperken. Over de resultaten van de twee eerstgenoemde acties is nog niets bekend gemaakt. Wel is er actie ondernomen over de geluidshinder door de spoortunnel. De ODRU, omgevingsdienst Utrecht, heeft namens de gemeente, contact opgenomen met ProRail. De wijkvereniging heeft daarop aan de ODRU gevraagd of er al resultaten te melden zijn van dit contact. Om meer informatie te verzamelen heeft de ODRU dit voorjaar geluidmetingen uitgevoerd bij de tunnel. Helaas hebben deze eerste metingen nog geen kwantificeerbare resultaten opgeleverd. Daarom is er recent een tweede meting uitgevoerd. De resultaten daarvan moeten nog worden uitgewerkt.

In een informatienota heeft de gemeente een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om de geluidoverlast van de A12 te beperken. De volgende maatregelen zijn onderzocht:

  1. Het verlagen van de snelheid tot 80 km/h.

Dit resulteert in een reductie van het geluidsniveau met 1 -1,5 dB. Volgens de gemeente is dit niet herkenbaar voor het menselijk gehoor. Zij gaat ervan uit dat daardoor Rijkswaterstaat hieraan niet wil meewerken.

  1. Toepassen van stil asfalt.

Als gevolg van slijtage van stil asfalt neemt het geluidsniveau van het verkeer, in de loop van de tijd, toe. Deze toename wordt ieder jaar berekend, en vergeleken met de acceptabele plafondwaarde voor het geluidniveau. Rijkswaterstaat gaat tot maatregelen over als het verschil tussen het heersende (berekende) geluidsniveau en de plafondwaarde, minder is dan 0,5 dB. Door de wijkvereniging is nagegaan hoe groot dit verschil is bij Bunnik. In 2019 bedroeg dir verschil 0,87 dB., en neemt jaarlijks met ca. 0,25 dB toe. Dit zou betekenen dat in 2023 het plafond moet zijn bereikt. Voor dat jaar zijn nog geen resultaten bekend. Maar duidelijk is dat er op korte termijn toch maatregelen zullen moeten worden genomen door Rijkswaterstaat. De wijkvereniging houdt dat voor u in de gaten.

  1. Plaatsen van geluidsschermen.

Ten westen van het station is langs de A12 geen geluidsscherm aanwezig. Het gevolg daarvan wordt vooral in onze wijk ervaren. De ODRU heeft berekend dat pas door een geluidscherm van 3 m. hoogte “enige relevante afname” van het geluidsniveau zal optreden. De kosten van een dergelijk scherm bedragen, volgens ODRU, ca. € 4.500.000. / km. Dit is volgens gemeente niet kosten-effectief. Ook het verhogen van het scherm ten oosten van het station zal “een beperkt effect hebben”, volgens de gemeente. Niet aangegeven is hoe hoog de reductie is van het geluidsniveau een scherm van 3 m. nu werkelijk is. Uit een inventarisatie van ons blijkt deze toch zeker relevant kan zijn, 3 dB of meer. Gecombineerd met het feit dat de lengte ten westen van het station ca. 500 m. zou moeten zijn, zou een dergelijk scherm wel kosten-effectief kunnen zijn. Een verdere specificatie van deze berekening lijkt ons gewenst.

De conclusie van de gemeente is dat maatregelen zeer ingrijpend en kostbaar zijn en onvoldoende effect hebben. Zolang er nog geen overschrijding van de plafondwaarde dreigt, zal Rijkswaterstaat geen maatregelen nemen.

Onze conclusie is dat er voorlopig geen maatregelen worden genomen tegen de geluidshinder als gevolg van de A12. Dit is niet bevredigend naar onze mening. Wij zullen de gemeente daarvan op de hoogte brengen en via onze contacten met, op dit gebied, deskundige raadsleden om een thema-avond te organiseren over dit onderwerp.