Gemeente wil meer afval scheiden

In Bunnik wordt van al het afval dat wordt ingezameld ca. 66% gescheiden ingezameld. Dit is onder andere gft-afval, papier en plastic. De overige 34% wordt ongescheiden ingezameld en wordt restafval genoemd. De gemeente heeft een plan opgesteld het percentage dat gescheiden wordt ingezameld te verhogen naar 75%, te behalen in 2020. Dit is overigens ook de doelstelling van de regering. Om dit te bereiken stelt men een aantal maatregelen voor waarvoor ook medewerking van de bewoners wordt gevraagd. Daarom kan iedereen tot 16 oktober reageren op de plannen in dit afvalbeleidsplan, 1. AFVALBELEIDSPLAN BUNNIK – 22 mei 2015-1, dat ook te vinden is op de website van de gemeente. Wij hebben de belangrijkste voorstellen voor u op een rij gezet.

In het plan wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen restafval en grondstoffen. Grondstoffen zijn onder andere papier, gft, plastic, elektronische apparatuur, etc. Deze materialen worden weer hergebruikt en hiervoor ontvangt de gemeente een inzamelvergoeding. Alles wat niet gescheiden wordt ingezameld is restafval en verdwijnt in de verbrandingsovens. Dat kost de gemeente, en dus ook ons als inwoner, geld. Maar het restafval bestaat nog voor 60% uit grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Het is dus zowel voor het milieu maar ook vanwege de kosten van belang om zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen te scheiden van restafval. Naast een grotere scheiding is het ook van belang om de totale hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. De gemeente heeft daarom als doelstelling een vermindering van de hoeveelheid (grof)restafval van 209 kg tot 135 kg per inwoner per jaar.

Uitgangspunt van het plan is dat de totale kosten van afvalinzameling niet hoger mogen worden.

Om de doelstellingen te bereiken streeft de gemeente naar maatregelen om de inwoners te stimuleren meer afval gescheiden aan te bieden. Dit kan door het scheiden voor ons makkelijker te maken. Daarvoor wordt een aantal mogelijkheden voorgesteld die ieder verschillende kosten (besparingen) en effecten hebben. Er wordt gedacht aan (een combinatie van) de volgende maatregelen:

  1. Het minder vaak, 4-wekelijks, ophalen van restafval in combinatie met de invoering van een extra kliko (minicontainer) voor onder andere plastic, blik en drankencartons.
  2. Het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. In dat geval kan de huidige kliko voor restafval gebruikt worden als extra kliko voor o.a. plastic, blik en drankencartons. Deze maatregel is wellicht voor hoogbouwwoningen meer geschikt.
  3. Voor hoogbouw kan ook gedacht worden aan het plaatsen van verzamelcontainers voor grondstoffen bij iedere flat of cluster van bovenwoningen.
  4. Het aanbieden van een extra kliko voor gft-afval of het wekelijks ophalen van gft in de zomermaanden.

Maatregel 1 betekent meer gemak bij het scheiden, geen zakken meer voor het plastic, maar wel meer ruimtebeslag voor een extra kliko. Bovendien is dit goedkoper dan nu. Maatregel 2 heeft als voordeel dat er geen extra kliko bijkomt, maar dat men wel het restafval naar de verzamelcontainer moet brengen. Ook deze maatregel levert geld op, zij het minder dan maatregel 1. Maatregel 3 betekent dat men zelf geen kliko’s meer heeft, maar dat men zowel het restafval als de grondstoffen (papier, plastic, textiel) naar de verzamelcontainers moet brengen. Deze maatregel is kostenverhogend. Maatregel 4 betekent meer ruimtebeslag (extra kliko) respectievelijk hogere kosten (wekelijks ophalen).

Het scheiden van plastic verpakkingsafval, drankencartons en blik is een effectieve maatregel. Op dit moment wordt nog 34 kg. plastic bij het restafval aangetroffen. Als daarbij drankenkartons en blik wordt opgeteld, die nog niet gescheiden worden, dan is er een groot verbeterpotentieel. Het scheiden daarvan kan gestimuleerd worden door een extra kliko aan te bieden in plaats van een plastic zak. Uit ervaringen blijkt dat daardoor 50%-100% van het plastic meer wordt gescheiden.

De grootste winst bij het scheiden kan behaald worden door minder gft (groente-, fruit-, en tuinafval) bij het restafval te gooien. Op dit moment wordt nog 42 kg/inw./jr. gft bij het restafval gedeponeerd. Als dit met de helft wordt verminderd, dan is de doelstelling al vrijwel bereikt. Daarom wordt voorgesteld om een tweede kliko voor gft ter beschikking te stellen of om in de zomermaanden gft-afval wekelijks op te halen. De kosten voor deze tweede maatregel zijn echter aanzienlijk hoger.

Om de hoeveelheid aangeboden restafval te verlagen wordt niet gedacht aan een financiële prikkel door de kosten voor de bewoners te laten afhangen van de hoeveelheid aangeboden restafval. Dit brengt hoge administratieve kosten met zich mee. Het laten betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, in plaats van het zelf naar de gemeentewerf te brengen, blijkt wel een effectieve maatregel te kunnen zijn om de totale afvalhoeveelheid te beperken.

Naast deze fysieke maatregelen zal ook veel aandacht moeten worden besteed aan voorlichting en communicatie om het gedrag van de bewoners te beïnvloeden. Bovendien zal na enkele jaren het effect van de getroffen maatregelen moet worden gemeten om te bepalen of wel de juiste maatregelen gekozen zijn.

Alle mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd en de effecten en kosten zijn op een rij gezet. Het is nu aan de gemeenteraad om een keuze te maken. Maar voordat zij dat doet kunnen de bewoners ook hun mening geven over de verschillende matregelen. Het gaat ons allen aan, zowel het milieu, maar ook de kosten en het comfort zijn belangrijk. Daarom is het van belang dat u voor 16 oktober uw mening kenbaar maakt. Dat kunt u doen direct aan de gemeente, maar ook via onze website, www.krommerijnwijk.nl. Op basis van binnengekomen reacties zullen we besluiten over een reactie namens de wijkvereniging.