Gesprekken met politieke partijen

In het kader van de acties tegen de Rijsbruggerweg zijn met de grootste fractie in Provinciale Staten van Utrecht gesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken was om hen er van te overtuigen dat er betere alternatieven zijn dan de Rijsbruggerweg.
Dit is gedaan door hen nieuwe informatie te overhandigen waarmee de (voorlopige) keuze voor de Rijsbruggerweg nog duidelijker zou moet worden afgewezen.
Deze belangrijke nieuwe informatie bestond uit het volgende:
– Uit de geluidmetingen die door inwoners van Bunnik zijn uitgevoerd, blijkt dat de geluidoverlast nu al veel hoger is dan de norm. De aanleg van de Rijsbruggerweg maakt het alleen nog maar erger.
– Ook uit de resultaten van een eenmalige meting van de fijnstof blijkt dat de situatie ernstiger is dan blijkt uit berekeningen van de provincie.
– Als gevolg van de gecompliceerde kruising van de toerit naar de A12 met de toekomstige spoortunnel in de baan Fectio worden de kosten veel hoger.
– Bij de verbreding van de Ring om Utrecht (A27) wordt het deel van de A27 van Houten naar knooppunt Lunetten verbreed tot 2×5 rijstroken. Hiermee verdwijnen de bezwaren tegen de nulplusvariant (=verbreden van de huidige aansluiting van Houten op de A27) en tegen de Meerpaalvariant. Deze laatste sluit aan op het bestaande knooppunt van de A27 naar Nieuwegein. Omdat deze verbreding “te laat” (rond 2020) wordt uitgevoerd, zijn deze varianten als “onmogelijk” gekwalificeerd.
– Bij keuze voor de Meerpaal is geen nieuwe doorsnijding nodig voor de ontsluiting van Houten richting Arnhem. Daarvoor is opwaardering van de bestaande N410 voldoende.

Een aantal fracties zal op hun standpunt blijven staan en kiezen voor de Rijsbruggerweg, zo werd gemeld. Enkele andere fracties die in eerste instantie voor de RBW hebben gekozen, wil nadere informatie verzamelen over de door ons aangereikte punten. Ook wil men het standpunt van gemeente Houten nader inventariseren. Fracties die al tegen de RBW waren,  hebben aan ons gevraagd om te reageren op de beantwoording van de vragen die wij in onze zienswijze hebben gesteld over het plan. Indien deze beantwoording onjuist of onvolledig is, zal men op basis daarvan nadare informatie opvragen en eventueel aandringen om uitstel van het besluit.

Wij zullen hen in de komende tijd van de noodzakelijk informatie voorzien om ervoor te zorgen dat zij mogelijkheden zien om met goede argumenten hun standpunt te kunnen herzien.