Omzettingsbeleid gemeente Bunnik

Met “omzettingsbeleid” wordt bedoeld de verordening die regelt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een zelfstandige woning om te zetten in onzelfstandige woonruimten. Dat wil zeggen het zodanig aanpassen van een woning dat deze geschikt is voor kamerbewoning, ook wel “verkamering” genoemd.

In het ontwerpbestemmingsplan Dorp Bunnik 2012 wordt aangegeven dat dit formeel in strijd is met dit bestemmingsplan, maar dat de gemeente van plan is om het beleid op dit punt aan te passen. Daarom is in het ontwerpbestemmingsplan nu al een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.

De wijkvereniging vindt dat niet onbelemmerd woningen kunnen worden omgebouwd voor kamerbewoning. Wij hebben daarom een zienswijze  (zienswijze bestemmingsplan dorp Bunnik)  ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.  In de zienswijzennota van de gemeente staat het antwoord op onze zienswijze. Hieruit blijkt dat onze zienswijze grotendeels is opgenomen in het op 5 februari 2013 vastgestelde omzettingsbeleid (Concept_omzettingsbeleid__november_2012).

In het definitieve bestemmingsplan zal worden verwezen naar dit omzettingsbeleid, zodat kamerbewoning aan strikte voorwaarden zal worden gebonden.