Behandeling beroep bij Raad van State tegen aanleg Rijsbruggerweg

Zoals al is vermeld heeft BLOUS op 4 juni een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State tegen de aanleg van de Rijsbruggerweg (verbinding Houten- A12) door de provincie Utrecht. Dat beroep is ingediend namens een aantal direct betrokkenen en mede ondertekend door de wijkvereniging “Kromme Rijn”. Het beroepsschrift is opgesteld door een advocaat die door BLOUS in de arm is genomen.

In augustus is het verweerschrift van de provincie ontvangen. Hierin wordt gereageerd op  het beroepsschrift. Hierin worden alle bezwaren weerlegd, vooral op basis van juridische en wettelijke argumenten. Volgens de provincie is het proces conform de wet verlopen en zijn alle regels en normen gehanteerd die wettelijk verplicht zijn. Er wordt niet of nauwelijks ingegaan op de manier waarop de keuze voor de Rijsbruggerweg tot stand is gekomen en daarmee ook niet op nut en noodzaak van deze weg.

In augustus en september is door een commissie, op verzoek van de RvS, ter plaatse een onderzoek uitgevoerd naar de bezwaren van de betrokken ondertekenaars (bewoners van het gebied waar de weg wordt aangelegd). Deze bezwaren betreffen vooral het geluid, het fijnstof, het uitzicht, de bereikbaarheid en doorsnijding van eigendommen. Ook dat rapport hebben wij inmiddels ontvangen. Daarin wordt weliswaar zeer uitgebreid ingegaan op alle bezwaren van deze bewoners tegen de aanleg van deze weg, maar worden vrijwel alle bezwaren niet ontvankelijk verklaard.

Ons is de mogelijkheid geboden om schriftelijk te reageren op zowel het verweerschrift van de provincie als het rapport van de onderzoekscommissie. Deze reactie wordt binnenkort toegestuurd naar de Raad van State.

Tenslotte wordt op 18 december het beroep behandeld bij de RvS. In deze zitting, waarin een ieder, mits vooraf aangemeld, aanwezig kan zijn, worden door de RvS vragen gesteld aan beide partijen, zodat men een volledig beeld krijgt van elkaars standpunten en bezwaren.

Ongeveer 2 weken daarna wordt de uitspraak in deze zaak verwacht.