Geen fietspad door plantsoen Eikenpad

Op 14 maart jl. heeft de gemeenteraad, onder grote publieke belangstelling, besloten dat er geen fietspad wordt aangelegd door het plantsoen van het Eikenpad. Na de eerste ronde van discussie bleek dat er 8 raadsleden tegen en 7 voor de aanleg van dit fietspad waren. In de tweede ronde werd er een amendement ingediend door de fractie van de Liberalen. Dit luidde:

1. Niet in te stemmen met het voorstel om de fietsroute tussen van Zijldreef en het Vagantenpad door het plantsoen van het Eikenpad te realiseren.

2. a De bestaande fietsroutes tussen van Zijldreef en het Vagantenpad in hun huidige vorm te handhaven.

   b. Onderzoek uit te voeren naar verbeterpunten voor de veiligheid van de bestaande fietsroutes en deze te financieren uit het budget van Fiets Filevrij.

3. Het college van B&W opdracht te geven het Vagantenpad op korte termijn wel in te richten in overeenstemming met het Fiets Filevrij project.

Aanvankelijk stond onder punt 2.b dat het college van B&W opdracht krijgt om verbeterpunten te treffen op de bestaande fietsroutes die de veiligheid ten goede komen. Na wijziging van punt 2.b in de bovenstaande tekst, stemde de raad zelfs unaniem voor dit amendement, omdat nu in ieder geval misschien de veiligheid verbeterd gaat. De wethouder meldde in eerste instantie dat die verbeterpunten niet voldoen aan de voorwaarden van het BRU, de subsidiegever. Na de stemming zegde hij toe daarover nogmaals met het BRU te gaan praten.

In het amendement waren suggesties genoemd van deze verbeterpunten. Dit betreft o.a. het aanbrengen van een betere geleiding van fietsers in bochten en op kruispunten, het plaatsen van spiegels op onoverzichtelijke punten en het minder scherp maken van bochten. Dit zogenaamde “Niets Doen PLus”- alternatief komt vrijwel overeen met voorstellen die gedaan zijn in de Leidraad voor gesprek van vertegenwoordigers uit de buurt en wijkvereniging met de wethouder die door de wijkvereniging is opgesteld en die als basis diende voor het overleg tussen de wijkvereniging samen met een tweetal vertegenwoordigers van de bewoners en de wethouder op 21 mei 2013, bijna een jaar geleden!

Al met al was het een avond lokale politiek van de bovenste plank, met een schorsing, met een ziek raadslid dat werd opgetrommeld, met een amendement en met een nipte besluitvorming. Het resultaat is voor de bewoners bevredigend zij het dat er nog geen duidelijkheid is over maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor zowel fietsers als bewoners en hun kinderen.