Nog geen besluit over fietspad genomen

Advies externe adviseur
Zowel in de vorige Bezem, als in de pers en op onze website is al eerder bericht over de plannen voor de aanpassing van de fietsverbinding tussen de van Zijldreef en het Vagantenpad.
Op 15 juli is tijdens een informatieavond voor de bewoners (de derde) het rapport van het bureau Oranjewoud gepresenteerd. Daarin wordt het advies gegeven om van de oostelijke poot van de Gildenring een zogenaamde fietsstraat te maken.
Dit houdt in dat er in het midden van de straat een strook rood asfalt van 3 m. breed wordt aangebracht. Aan weerszijden daarvan blijft er een klinkerstrook over van maximaal 1,5 m. Hieronder treft u het volledige adviesrapport aan.
20130718 256775 Adviesrapport snelfietsroute Bunnik, DEFINITIEF

Wat is een Fietsstraat?
De argumenten die tot het advies voor een fietsstraat in de oostelijke tak van de Gildenring hebben geleid zijn:
– Een fietspad via het Eikenpad is te duur, stuit op grote weerstand bij omwonenden en zorgt er niet voor dat er niet meer door de Gildenring wordt gefietst.
– De oostelijke tak van de Gildenring heeft de voorkeur gezien de directheid van de route gezien ook het feit dat er meer fietsers door de oostelijke dan de westelijke tak rijden.
– Andere maatregelen dan een asfaltstrook voldoen, volgens het BRU, niet aan de eisen voor een Filevrij Route. Een asfaltstrook geeft duidelijkheid in verwachtingen van de fietsers, herkenbaarheid, status en daarmee zal het gebruik van de route toenemen zo is de gedachte.
In bijgaand document kunt u voorbeelden zien van fietstraten.ervaringen met de fietsstraat

Aanleiding voor het plan
De gemeente heeft zich als deelnemer van het BRU verplicht om mee te werken aan de totstandkoming van de zogenaamde Fiets Filevrij Route die loopt vanaf het station naar de Uithof. Het stukje tussen de van Zijldreef en het Vagantenpad voldoet nog niet aan de eisen die het BRU stelt aan een dergelijke route.
De veronderstelling daarbij is dat naarmate de route beter voldoet aan de eisen, daarmee ook het gebruik van de fietsroute zal toenemen. Dit is in het algemeen niet onjuist. Echter het gaat hier om een stukje van slechts 200 m. terwijl de volledige route (Houten-Bilthoven) ca. 10 km. lang is! Een “verbetering” over een lengte van 200 m. heeft geen enkele invloed op het gebruik van deze route. Dat kan dan ook geen reden zijn om dit stukje fietspad aan te passen.
Daarom heeft de gemeente vorig jaar toch besloten om hiervoor een subsidie aan te vragen. Na de toekenning van de subsidie door het BRU (hiervoor wordt o.a. ook het Vagantenpad verbreed en verbeterd), moet deze subsidie besteed worden aan deze projecten.
Overigens voldoet de fietsbrug over de A12, die ook deel uitmaakt van deze fietsroute, niet aan de eisen. Voor het aanleggen van een tunnel is helaas (nog) geen financiering gevonden.

Leidraad wijkvereniging
De gemeente (wethouder) kreeg tijdens de tweede informatieavond op 23 april de indruk dat de bewoners geen enkele verbetering van de situatie wensen. Omdat de gemeente vast van plan is iets aan de situatie te doen, zou daardoor de situatie kunnen ontstaan dat de bewoners geen enkele invloed meer zouden hebben op het uit te voeren plan. Om die patstelling te doorbreken, heeft de wijkvereniging het initiatief genomen voor een gesprek tussen de wethouder en twee vertegenwoordigers van de buurtbewoners. Als voorbereiding daarvoor is door ons een leidraad opgesteld.
Hierin worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de veiligheid voor zowel fietsers als spelende kinderen en ter verbetering van de herkenbaarheid van de route, zonder dat een asfaltstrook behoeft te worden aangelegd. Dit zijn de twee hoofddoelstellingen van dit project.
In dit gesprek kregen we de indruk dat de wethouder het in grote lijnen eens was met onze voorstellen en zegde toe deze voor te leggen aan het bureau Oranjewoud.
Hieronder treft u de leidraad aan die de wijkvereniging heeft opgesteld in overleg met bewoners.
Leidraad voor gesprek van vertegenwoordigers uit de buurt en wijkvereniging met de wethouder

Helaas heeft dit bureau geen gebruik gemaakt van onze voorstellen. Wij herkennen ons daarom ook totaal niet in het advies van het externe bureau en zien dit als een gemiste kans. Immers het project is door de gemeente geprofileerd als “participatieproject”. Dat wil zeggen dat het wenselijk is dat inbreng van de belanghebbende maximaal mogelijk is.
Uit het advies blijkt dat er niet alleen niet is geluisterd naar de wensen van de omwonenden, maar ook dat hun standpunt als “not in my backyard” wordt gekwalificeerd. Dat vinden wij een grove belediging van de inzet, inbreng en betrokkenheid van vrijwel de gehele buurt bij dit project.
Beter dan een extern bureau of het BRU, kennen de bewoners van de Gildenring de situatie en weten wat de gevaarlijke en onoverzichtelijke punten zijn. Zij hebben het meeste belang bij de veiligheid in de straat. Juist daaruit komt hun grote betrokkenheid voort.
Ook zouden bij de bewoners “het besef ontbreken van de noodzaak om de infrastructuur te verbeteren” en zou men “vrezen voor de overlast van meer (brom)fietsverkeer.
Onder “verbeteren van de infrastructuur” verstaat het bureau dus het aanleggen van een asfaltstrook door een bochtig en onoverzichtelijk stukje woonerf van 200 m.
Bovendien blijkt uit tellingen dat vanaf 2006 het aantal fietsers over het Vagantenpad met bijna 20% is afgenomen.

Het aanleggen van een asfaltstrook zal de veiligheid alleen maar verslechteren omdat:
– de fietsers harder gaan rijden.
– de fietsers het gevoel krijgen dat de straat alleen voor hun is.
– het nog drukker wordt op de oostelijke tak van de Gildenring.
– de kinderen op de klinkerstroken van slechts 1,5 m. moeten spelen.
– het in- en uitparkeren nog gevaarlijker wordt.

Op advies van het adviesbureau heeft de wethouder een gesprek gehad met het BRU om te praten over de mogelijkheid om alsnog de fietsstraat in te richten met gekleurde klinkers in plaats van asfalt, zoals ook door de wijkvereniging is voorgesteld in haar leidraad. Tijdens de laatste informatie avond meldde de wethouder dat het BRU blijft vasthouden aan een asfaltstrook als voorwaarde voor de subsidieverlening.
Dat is teleurstellend te meer omdat er in Nederland al vele voorbeelden zijn van fietsstraten in doorgaande fietsroutes, die met rode klinkers zijn uitgevoerd.
Bovendien geeft de BRU in haar voorwaarden ook aan dat er uitzonderingssituaties mogelijk zijn waarbij asfalt niet gewenst of niet mogelijk is.

De gemeente kondigde aan dat iedereen tot 13 september kan reageren op dit advies. Daarna neemt het college van B&W een besluit.
In de pers heeft de wethouder inmiddels duidelijk gemaakt dat, tot aan de besluitvorming, wat hem betreft alle opties nog open liggen. Daarmee wordt bedoeld dat de keuze gaat tussen een fietspad over het Eikenpad of het aanleggen van een fietsstraat door de oostelijke tak van de Gildenring. Niets doen is geen optie volgens het adviesbureau en de gemeente.

De bewoners van de Gildenring en omgeving hebben met meerdere brieven, ondertekend door vrijwel alle bewoners, gereageerd op dit advies in een poging alsnog de besluitvorming van B&W te beïnvloeden. Ook de politiek partijen zijn geïnformeerd over hun standpunt
Rond 1 oktober zal B&W een besluit nemen.

Het is ondenkbaar dat in deze tijd van bezuinigingen er ca. € 750.000 wordt besteed aan een project waarvan het nut en de noodzaak niet is aangetoond en ook niet aanwezig is. De enige “noodzaak” is het moeten voldoen aan eisen van het BRU!
Met eenvoudige en veel goedkopere maatregelen is al een verbetering van de veiligheid te realiseren.

Laten we hopen dat B&W een verstandig besluit nemen.