Wethouder Spil en Leny Visser (CDA) in debat over Rhijnhaeghe

Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft RTV-Utrecht op 15 februari aandacht besteed aan de woningbouw in Bunnik en specifiek over Rhijnhaeghe. De voorzitter van de wijkvereniging is geïnterviewd voor de radio en TV, en wethouder Spil en Leny Visser (CDA) gingen met elkaar in debat. De uitspraken van wethouder Spil tijdens het debat zijn hier en daar onjuist, onvolledig en tendentieus. Daarom hebben wij het volgende commentaar op dat debat.

In het debat wordt gesproken over het plan dat de gemeente, samen met projectontwikkelaar Sustay, heeft ontwikkeld. Dit plan, met 90 woningen, is volledig in strijd met de Strategische Agenda van Bunnik. Het is niet dorps en past niet in de maat en schaal van Bunnik. Het plan verpest het groene en ruime aanzien van de wijk en van het dorp. De wijkvereniging heeft daarom een alternatief plan ontwikkeld met 61 woningen bestaande  uit 35% sociale huurwoningen, 35% vrije sector huurwoningen en 30 % koopwoningen. Het betreft een appartementengebouw op exact dezelfde plek als het huidige kantoorgebouw, dus met behoud van het park rondom het gebouw, inclusief alle bomen. Dat plan voldoet veel beter aan de Strategische Agenda.

Het debat kan worden teruggezien via https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20180215-1300/ 

Mening zwijgende meerderheid onduidelijk

Wethouder Spil zegt ze dat er een zwijgende meerderheid, die zij gesproken heeft, voorstanders zijn van het plan van de gemeente, en dat er 350 mensen zijn die er willen wonen.

Reactie: Zij toont op geen enkele manier aan dat de zwijgende meerderheid voor het plan is. Als indicatie daarvoor zegt zij dat er 350 belangstellenden zijn. Dit zijn niet allemaal inwoners van Bunnik en bovendien weten we zeker dat er minimaal 400 inwoners die tegen het plan (zie punt 2). Voor ieder woningbouwplan in Bunnik is uiteraard grote belangstelling, en dat aantal zou zeker ook gehaald worden voor het alternatieve plan van de wijkvereniging.

 

Ruim 400 zienswijzen tegen het plan gemeente

Er zijn volgens de wethouder 21 unieke zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.

Reactie: Dit is een onjuiste en tendentieuze manier om de werkelijke situatie aan te geven. Ruim 400 inwoners hebben de moeite genomen om een zienswijze te ondertekenen een naar een brievenbus te brengen. Dat zijn allemaal zienswijzen van unieke inwoners. Het is een grote miskenning van de moeite die de mensen genomen hebben, en van de standpunten van al die inwoners.  Hier spreekt geen enkele waardering uit voor die inwoners, ze worden genegeerd en de wethouder doet alsof ze niet bestaan. Ze wil het getal 400 niet eens in de mond nemen. Er spreekt geen enkele waardering uit voor de belangstelling die al die inwoners tonen voor het democratische proces. Uit haar reactie blijkt dat ze zienswijzen alleen maar lastig vindt.

 

Meer zichtbaar groen en bomen in plan wijkvereniging

Volgens de wethouder is het private groen dat verdwijnt een “grasveld”.

Reactie:Dat is onjuist. Dit groen is bewust aangelegd als een park met veel struiken en 19 grote bomen, en wordt ervaren als openbaar groen. Dit groen, dat aan alle kanten van het gebouw zichtbaar is, maakt een belangrijk onderdeel uit van het groene aanzien van de wijk en speciaal van de ingang van de wijk en van het dorp. In de Welstandsnota van de gemeente staat dan ook nadrukkelijk vermeld dat het groene aanzien wordt bevorderd door zowel het openbare als het particuliere zichtbare groen. Volgens de wethouder komt er openbaar groen bij. Er wordt als compensatie voor het verlies aan 1700 m2 particulier zichtbare groen, een grasveldje (openbaar groen) van ca. 30×30 m. achter het appartementengebouw aangelegd als peelplaats voor kinderen. Maar dit is voor niemand zichtbaar en heeft dus geen enkele waarde voor het groene aanzien van de wijk. Bovendien wordt dit grasveld vrijwel volledig omzoomd door parkerende auto’s. De wethouder beweert dat er overal in Bunnik grasvelden liggen die onzichtbaar zijn. Dat is onjuist, ze zijn namelijk juist met opzet overal zichtbaar gemaakt. De wethouder kent ons dorp niet! Verder zegt de wethouder dat er slechts 1 boom verdwijnt. Ook dit is onjuist. Er verdwijnen 19 grote bomen die nu om het gebouw heen staan. Alsof een particuliere boom minder waard is dan een publieke boom! In het plan van de wijkvereniging blijft al het zichtbare private groen volledig gehandhaafd, inclusief alle bomen.

Plan gemeente 5 tot 6 verdiepingen hoog

De wethouder geeft aan dat 4 hoog niet schrikbarend is.

Recatie: Maar ze vergeet aan te geven dat de hoogte van de appartementsgebouwen 14 en 17 meter wordt. Dat is vergelijkbaar met 5 respectievelijk 6 verdiepingen. Bovendien is 4 verdiepingen geen regel maar uitzondering. Er zijn slechts enkele gebouwen met een maximale hoogte van 11,20 m. Overigens gaat het niet alleen om het groen en de hoogte zoals de wethouder beweert. Dat is een onvolledige voorstelling van zaken. Het gaat ook om de geringe afstand tot de stoep en de enorme lengte van het gebouw. Daardoor wordt het massale en stedelijke karakter ervan nog meer versterkt.

Het plan van de wijkvereniging is veel minder massaal omdat het drie tot vier keer zo ver van de stoep staat en ca. 40% lager is. Bovendien wordt het omzoomd door struiken en hoge bomen.