De brug van boer Kees

Onlangs verscheen in het nieuws het plan van de gemeente Utrecht en de heer van Dijk (boer Kees) om een brug aan te leggen over de Kromme Rijn ten behoeve van zijn koeien, tractoren en machines.

Dat was voor veel mensen even schrikken. Waar kwam dat plan plotseling vandaan en wat zijn de argumenten om zo’n brug te bouwen? Daar moet een goede reden voor zijn want de Kromme Rijn is bijna heilig en de Kromme Rijn is van ons allemaal. Daar bouw je niet zomaar een brug overheen!

Toen de wijkvereniging met dat plan werd geconfronteerd, zonder alle achtergrondinformatie te kennen, reageerden wij in eerste instantie niet enthousiast. Immers een extra brug, tussen de bruggen bij het Vagantenpad en bij Rhijnauwen, verandert het beeld van dit stukje Kromme Rijn niet ten voordele.

Na een gesprek met de heer van Dijk en na de informatieavond op 17 december hebben we een beter beeld gekregen van de situatie en de redenen voor deze brug.

De heer van Dijk heeft al lang ( sinds ca. 2006) plannen om zijn boerderij uit te breiden met een nieuwe, grotere, loopstal omdat zijn stal niet meer voldeed aan de Europese wetgeving. Die schrijft voor dat de koeien voortaan vrij moeten kunnen rondlopen in de stal. Daarnaast speelt ook dat het aantal melkkoeien te klein is voor een rendabele bedrijfsvoering. In de afgelopen periode is al veelvuldig overleg hierover gevoerd met de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het hoogheemraadschap (beheerder van de Kromme Rijn) en de gemeente Bunnik. Gedeputeerden van de provincie, de commissaris van de koningin en raadsleden van de gemeente Bunnik werden op de boerderij uitgenodigd om het plan toegelicht te krijgen. Het plan omvatte niet alleen een nieuwe stal maar ook een brug over de Kromme Rijn.

Maar lange tijd was het onzeker of het plan kon worden uitgevoerd omdat de boerderij stond in een gebied dat werd aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Zijn boerderij zou daarom moeten worden verplaatst.

De vorige regering heeft echter besloten dat de EHS niet wordt afgebouwd, en daarom mag de boerderij blijven staan. Het plan is daarna weer van stal gehaald, de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd en positieve adviezen van diverse instanties zijn uitgebracht. Zie ook de website http://www.utrecht.nl/landgoederen/aan-het-werk/koeienbrug/

Omdat het melkquotum per 1-7-2015 gaat vervallen wil hij nu ook het aantal melkkoeien uitbreiden van 40 naar 80 terwijl de ca. 40 vleeskoeien worden verkocht. Maar 80 koeien kunnen niet meer met een mobiele installatie in de wei gemolken worden omdat de capaciteit daarvan te gering is. Daarom heeft hij een permanente melkmachine gekocht en moet hij voortaan in de nieuwe stal melken. Dat betekent dat de koeien een aantal malen per dag naar de stal moeten kunnen lopen.

Voor de weilanden aan de noordzijde (boerderijzijde) van de Kromme Rijn gaat dit wel (via de paden/wegen), maar voor de weilanden aan de zuidzijde is dat niet mogelijk, mits er ter hoogte van de nieuwe stal een brug over de Kromme Rijn komt.

Als die brug er niet komt dan kunnen er in ieder geval aan de zuidzijde (Bunnikzijde) geen koeien meer in de wei lopen, en ook aan de noordzijde zullen gedurende kortere tijd koeien buiten lopen dan nu het geval is omdat het aantal toeneemt.

Inmiddels is de nieuwe schuur al gebouwd, met vergunning van de gemeente Bunnik, en zijn de plannen voor de brug uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en de nodige vooronderzoeken zijn uitgevoerd. Het wordt een betonnen brug met 2 tussensteunpunten in het water en wordt 1 meter breder dan de Vagantenbrug omdat hij ook geschikt moet zijn voor tractoren en machines. Daardoor verminderd ook de hinder die deze machines veroorzaken op de smalle wegen en paden in het gebied. Het voorlopig ontwerp is met de gemeente Bunnik besproken, omdat zij een bouwvergunning moet afgeven.

Door de commissie voor ruimtelijke kwaliteit van Bunnik is een gecombineerd welstand- en monumentenadvies uitgebracht over het concept-plan. Daarnaast heeft gemeente Bunnik de conceptaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, landschap, archeologie en waterstaat en heeft advies uitgebracht.

Vanwege de ophef die het nieuws heeft veroorzaakt vond wethouder Zakee het van belang dat de bewoners van het gebied goed geïnformeerd worden en hun mening hierover moeten kunnen geven. Daarom is er een informatieavond gehouden die zeer goed bezocht werd. De aanwezigen waren voor het overgrote deel voorstander van de brug. Het belangrijkste argument was dat het landschap verrijkt wordt met koeien in de wei. Wel werden vele nuttige suggesties gedaan voor de afmetingen, de hoogte, de vormgeving, de materialen en de kleur van de brug. Een ieder kan zijn mening daarover nog geven. Daarvoor is een mail naar oost@utrecht.nl voor 6 januari 2015 voldoende.

De gemeente Utrecht, eigenaar van het landgoed, wil dat de boeren een belangrijke rol blijven vervullen bij het beheer van het landgoed en daarom economisch rendabel moeten kunnen boeren. Daarvoor is een uitbreiding van het aantal melkkoeien een vereiste. Bezoekers van het gebied, waaronder vele bewoners van onze wijk, stellen koeien in de wei zeer op prijs (zie ook onze actie “16 mei koeien in de wei” uit 2009 tegen de aanleg van de snelweg door Rhijnauwen) en gunnen boer Kees zijn brug.

Alles overziend is de wijkvereniging van mening dat deze brug gebouwd moet worden. Wel zal het ontwerp zo goed mogelijk ingepast moeten worden in het landschap. Daarvoor zal zij de nodige suggesties doen in een mail aan bovengenoemd adres en aan de gemeente Bunnik.

De gemeenteraad van Bunnik zal zich over de brug nog moeten uitspreken omdat het een afwijking is op het bestemmingsplan buitengebied.