Overleg met wethouder Zakee

Het bestuur heeft onlangs weer een gesprek gehad met wethouder Zakee over zaken die onze wijk betreffen. Wij waarderen de bereidheid daartoe en de openheid waarmee dit gesprek kon worden gevoerd.

1.Groen(onderhoud)

Voor 2016 is € 50.000 extra beschikbaar voor het onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee zal achterstallig onderhoud worden uitgevoerd, dat door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is ontstaan. Dit betreft vooral het vervangen van bomen zowel in de dorpen als in het buitengebied. De wethouder maakt er zich sterk voor om de komende jaren dit budget structureel te verhogen omdat er meer financiële mogelijkheden zullen ontstaan.
Daardoor zal de onkruidbestrijding, het vernieuwen van trottoirs en het onderhoud van het groen hopelijk weer de prioriteit krijgen die noodzakelijk is om de mooie buitenruimte van onze wijk goed te onderhouden.
Over de verkoop van het snippergroen is in het voorwoord van de Bezem al e.e.a. gezegd. De komende maanden zal het aangepaste bestemmingsplan door de raad behandeld worden.
Ook zal in het eerste kwartaal van 2016 het Bomenplan verschijnen. Hierin zal de gemeente haar visie geven op het onderhoud/vervangen van de bomen zowel die van de gemeente als van de burgers. Op basis daarvan zal het benodigde budget daarvoor in de begroting van 2017 moeten worden vrijgemaakt.
Wij hebben met name de situatie van de bomen langs de Kennedylaan en de Camminghalaan onder de aandacht gebracht.
Verder wees de wethouder nog op de rol van de wijkregisseur de heer uit de Bosch bij het onderhoud van het groen en de straten. Indien u daarover klachten hebt, is hij namens de gemeente daarvoor aanspreekbaar. Voor contactgegevens zie de website van de gemeente Bunnik.
De wijkvereniging spreekt haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeente en de commissie van bewoners in het project voor de vervanging van de bomen langs de Marskramersbaan. Het resultaat mag er zijn en is conform de wensen van de bewoners.

2. Verkeer

Nu de Baan van Fectio in gebruik is, dringt de wijkvereniging er op aan om het doorgaande verkeer door het dorp zoveel mogelijk te weren. Dat kan onder andere door aanpassing van de richtingsborden. Daarmee kan het verkeer vanuit de Wijk bij Duurstede naar Utrecht en v.v., en het verkeer uit Zeist van en naar Utrecht, zoveel mogelijk over de Baan van Fectio worden geleid. In het plan is een aanpassing van de bebording in deze zin opgenomen. Overigens moet dit ook gelden voor het verkeer dat uit onze wijk naar de A12 moet en voor het verkeer van en naar het kantorengebied de Twaalf Apostelen.
In een later stadium, zal door een herinrichting van de traverse door het dorp, het doorgaande verkeer nog verder verminderd kunnen worden. Daarvoor is in de begroting voor 2016 nog geen budget beschikbaar, maar de verwachting is dat dit in 2017 en volgende jaren wel het geval zal zijn.
Wel is in 2016 €100.00 beschikbaar voor de planvoorbereiding. Door de wijkvereniging is voorgesteld om met name de gevaarlijke doorsteek vanaf de traverse naar de parkeerplaats op de van Hardenbroeklaan af te sluiten en het verkeer via de Caminghalaan naar het centrum te laten rijden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op het kruispunt Kennedylaan-Camminghalaan.

3. Afvalbeleidsplan

Onlangs heeft de gemeenteraad de visie van het college overgenomen om tot een vermindering van de hoeveelheid restafval te komen. De concrete invulling daarvan zal ook komend voorjaar plaatsvinden. Eerst zal de bevolking worden geraadpleegd en vervolgens moet de raad daarover een besluit nemen.
De wijkvereniging dringt erop aan om tijdig de burgers te informeren over de voorgestelde plannen, zodat zij daarop kunnen reageren.

4. Scholeneiland

Na het afhaken van woningcorporatie Lekstede, heeft de gemeente met verschillende belangstellende partijen gesprekken gevoerd over de verdere bebouwing op het scholeneiland zoals in het bestemmingsplan is voorzien.
Er zijn inmiddels door partijen al toezeggingen gedaan over het bouwen van woningen en andere voorzieningen. Ook hierover zal binnenkort meer nieuws naar buiten komen.
Nogmaals hebben wij gevraagd om de exploitatiemogelijkheden van het MFA te verbeteren. Vele verenigingen, waaronder de wijkvereniging, zouden het op prijs stellen als de voorzieningen voor het gebruik van ruimten in het MFA zou verbeteren.

5. Duurzaamheid

De wijkvereniging heeft behoefte aan duidelijkheid over de rol van de gemeente bij het verduurzamen van de gemeente en met name van de woningen.
Gemeld werd dat er sinds enige maanden iemand is aangesteld door de gezamenlijk omliggende gemeenten, die tot taak heeft activiteiten omtrent duurzaamheid te ontwikkelen en te stimuleren. Binnenkort zal de wijkvereniging een gesprek met de betreffende persoon mevrouw Ragnhild Schelfes, hebben.

6. Handhavingsbeleid

Nogmaals heeft de wijkvereniging aangedrongen op een actief handhavingsbeleid. In het verleden is dit beleid niet altijd duidelijk geweest met als gevolg dat sommige activiteiten wel en andere niet toegestaan/gedoogd werden. We zien in onze wijk een toename van niet direct woongebonden gebruik van woningen.
De gemeente wil eerst de regelgeving in het bestemmingsplan verduidelijken/aanpassen, voordat de handhaving daarvan wordt aangepakt. Want nu zijn de regels niet duidelijk genoeg. Bovendien voorzien de regels niet in alle situaties die zich kunnen voordoen.