Standpunt over de bouwplannen voor het scholeneiland

Om tot een afgewogen standpunt over de plannen voor de bouw van zorgwoningen en een zorgcentrum op het scholeneiland te komen, is het belangrijk om eerst de achtergrond van het voorliggende plan te kennen. Dit standpunt is uitgesproken tijdens het Open Huis op 24 november jl.

Geschiedenis

In 2011 is het bestemmingsplan voor het scholeneiland vastgesteld.Het gehele scholeneiland kreeg daarbij de bestemming “gemengd”. Dat betekent dat er zowel (gestapelde)woningen en gebouwen met een maatschappelijke functie mogen worden gebouwd. In het bouwplan uit die tijd was erin voorzien om naast het MFA ook een tweetal appartementsgebouwen neer te zetten. Deze gebouwen dienden vooral om het financiële gat dat ontstond door de bouw van het MFA te dichten.

Omdat er toen door omwonenden bezwaren werden aangetekend tegen de woningbouw bij de RvS, is het plan in twee delen gesplitst om de bouw van de MFA niet te vertragen. De RvS heeft in 2012 de bezwaren niet ontvankelijk verklaard waarmee in principe de mogelijkheid voor de gemeente werd opengehouden om op de open plek woningen te gaan bouwen. De gemeente heeft nooit aangegeven dat daarvan geen gebruik zou worden gemaakt. De omwonenden en de gebruikers van het MFA hebben dus hiermee vanaf 2012 rekening kunnen houden.

Huidige plan

Nadat het oorspronkelijke plan, de bouw van twee appartementsgebouwen voor demente bejaarden en starters, om financiële redenen onuitvoerbaar was gebleken, is besloten om marktpartijen te vragen met andere voorstellen te komen. Van ingediende plannen is vorig jaar door de raad het nu voorliggende plan als een goede en acceptabele bestemming bestempeld. Dit plan voldoet aan de eisen die daaraan gesteld werden, namelijk dat de bestemming moet overeenkomen met de maatschappelijke-  respectievelijk woonfunctie en dat gebouwd wordt binnen de contouren die in het bestemmingsplan staan aangegeven.

Nu het enigszins uitgewerkte plan wordt voorgelegd aan de raad, blijken er echter wel verschillen te bestaan met het oorspronkelijke plan. Deze verschillen hebben een forse impact en konden destijds niet worden voorzien.

Doordat beide gebouwen 3 verdiepingen tellen in plaats van 2, zoals in het oorspronkelijk plan, komen de gebouwen massaler over. In combinatie met de korte afstand (ca. 15 m.) tussen het MFA en de gebouwen wordt de impact van die gebouwen groter. De gebouwen nemen licht weg in de scholen, zij beperken de speelruimte voor de kinderen en sluiten de speelplaatsen af van de rest van de buitenruimte.

Het grootste verschil ligt in de bestemming van één van de gebouwen namelijk een zorgcentrum in plaats van (zorg)woningen. Hierdoor is de parkeerbehoefte veel groter en zal ook de verkeersontsluiting een grotere invloed hebben op de omgeving van het scholeneiland. De parkeerbehoefte voor het zorgcentrum alleen is berekend op 67 plaatsen. Daarmee neemt de totale parkeerbehoefte van beide gebouwen toe van 28 plaatsen in het oorspronkelijke plan tot ca. 90 plaatsen in het huidige plan. Dat betekent dat een veel groter deel van de overblijvende groene ruimte dreigt te worden ingenomen door parkeerplaatsen, dan in het oorspronkelijke plan.

Ook de architectuur is afwijkend van die van het MFA. Terwijl het oorspronkelijke plan was ontworpen door dezelfde architect als het MFA, waardoor er een duidelijke eenheid in bebouwing ontstond, wijken deze gebouwen daarvan sterk af. Bovendien zijn de gebouwen ook nog door een verschillende architect ontworpen, hetgeen een rommelige en daardoor massalere indruk maakt. Hierdoor overheersen deze gebouwen a.h.w. het scholeneiland.

Naast deze technisch inhoudelijke bezwaren tegen het voorliggende plan zijn ook de noodzaak en de voordelen van een nieuw zorgcentrum op deze locatie niet duidelijk gemaakt in het voorliggende plan. Ook de noodzakelijke omvang van het gebouw is nergens onderbouwd met cijfers. Omdat alle zorgverleners die belangstelling voor dit centrum hebben getoond, reeds in Bunnik zijn gevestigd, ontstaat het gevaar van leegstand elders in het dorp.

Samenvattend

Het plan voldoet aan het bestemmingsplan, maar dient voor wat betreft de invulling en vormgeving aangepast te worden met als doelstellingen:

  • Zoveel mogelijke groene ruimte behouden.
  • De speelplaatsen rondom het MFA zo goed mogelijk integreren in de openbare ruimte rondom de gebouwen.
  • De impact van de gebouwen op de leefomgeving van het MFA verminderen.
  • Het overheersende karakter van de gebouwen op het hele scholeneiland beperken.
  • De noodzaak van een zorgcentrum beter onderbouwen.

Om hieraan te kunnen voldoen, doen wij de volgende voorstellen:

  1. De locatie van beide gebouwen 5-10 m. opschuiven zodat de ruimte tussen de gebouwen en het MFA groter wordt. Dit vergt slechts een zeer geringe aanpassing van het bestemmingsplan. Dat kan via een projectafwijkingsbesluit.
  2. Het aantal parkeerplaatsen voor het zorgcentrum op het scholeneiland sterk beperken, door te onderzoeken of een substantieel aantal parkeerplaatsen op een andere manier of elders, kan worden gerealiseerd zonder dat de parkeerdruk in de omgeving daardoor hoger wordt.
  3. Indien voor het parkeerprobleem geen adequate oplossing kan worden gevonden, wordt voorgesteld om de bouw van het zorgcentrum op dit moment achterwege te laten. De financiële consequenties daarvan voor de gemeente zijn nu beter op te vangen dan enkele jaren geleden. Het terrein kan eventueel gereserveerd blijven voor de bouw van zorgwoningen of definitief worden opgenomen in de spelvoorzieningen van het MFA.
  4. De architectuur van de gebouwen beter op elkaar en op dat van het MFA afstemmen.