Gemeenteraad beslist binnenkort over fietspad

Nog steeds is er geen besluit genomen over de fietsverbinding tussen de van Zijldreef en het Vagantenpad. Voor de vierde keer is een (voorgenomen) advies en/of besluit over deze fietsverbinding veranderd.

Voorgaande adviezen en besluiten waren als volgt:
– Het ingehuurde adviesbureau Oranjewoud adviseert om door Gildenring Oost een fietsstraat aan te leggen van 3 meter breed rood asfalt.
– B&W besluiten om het fietspad, van 3 meter rood asfalt, aan te leggen door het Eikenplantsoen.
– Na gesprekken met buurtbewoners, heeft B&W voorgesteld om de buurtbewoners te vragen zelf met een oplossing te komen die door een meerderheid van de buurtbewoners wordt gedragen. Wel moet de oplossing voldoen aan een aantal strikte voorwaarden waaronder de eis dat het fietspad moet bestaan uit 3 meter breed asfalt. Uiteraard is er, gezien de eerder naar voren gebrachte bezwaren, geen oplossing door de bewoners ingediend.
– Na vragen van een opmerkzaam raadslid of het voorgenomen besluit wel valt binnen het raadsbesluit van 30 augustus 2012, waarin een subsidie voor dit project werd aangevraagd, heeft B&W nu besloten om de beslissing over dit project eerst aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op 12 oktober 2010 is het toenmalige college akkoord gegaan met een subsidieaanvraag aan het BRU voor de verbetering van de Fiets Filevrije-route door Bunnik, onder de voorwaarde dat de gemeente Bunnik geen financiƫle bijdrage hoeft te verlenen.
Het BRU is daarmee akkoord gegaan en heeft de subsidie verleend.
In het raadsbesluit van 30 augustus 2012 wordt een krediet beschikbaar gesteld omdat de gemeente het project wel moet voorfinancieren.
In dit besluit is al vrij concreet aangegeven welke maatregelen voor het kredietbedrag worden uitgevoerd. Onder andere wordt er in genoemd dat er door de Gildenring een fietsstraat/-pad zal worden aangelegd.
Daarom past het voorgenomen besluit van B&W om een fietspad aan te leggen door het Eikenplantsoen niet binnen dit raadsbesluit, en is het noodzakelijk dat de gemeenteraad alsnog een beslissing hierover gaat nemen.

Hiermee neemt het hele proces (opnieuw) een onverwachtse wending en is de uitslag nog steeds ongewis.

Wij hebben als wijkvereniging al vroeg in het proces het standpunt ingenomen dat een fietsstraat door de Gildenring de situatie voor zoweel bewoners als weggebruikers (waaronder fietsers) alleen maar onveiliger zal maken. Dit weegt totaal niet op tegen het doel dat men wil bereiken namelijk een betere herkenbaarheid en een beter comfort voor de fietsers.
We kunnen ons voorstellen dat het alternatief, namelijk een fietspad door het Eikenplantsoen ook op weerstand stuit van direct aanwonenden.
Anderzijds biedt dit wel de mogelijkheid om de veiligheid in de Gildenring definitief te verbeteren. De verwachting is dat het aantal fietsers in de toekomst zeker niet zal afnemen gezien de bouwplannen in de Uithof.
Niets doen zal daarom betekenen dat de situatie minimaal hetzelfde blijft dan wel zal verslechteren.

Wij achten het in algemeen belang dat de gemeente nogmaals alle belangen goed tegen elkaar afweegt en zich zeker niet laat leiden door eisen en voorwaarden die door derden (het BRU) worden opgelegd. De gemeente is per slot van rekening (nog steeds) volledig autonoom in het nemen van dergelijke beslissingen.

Het is de bedoeling dat nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart een besluit wordt genomen.