Nieuwe ontwikkelingen Fietspad Vagantenpad-Van Zijldreef

Op 23 april is een tweede informatieavond gehouden over de aanpassingen van de fietsverbinding tussen het Vagantenpad en de Van Zijldreef. Wederom was er een grote belangstelling van de buurtbewoners. Deze avond was bedoeld om te inventariseren wat de wensen zijn van de bewoners, wat de doelstellingen zijn van de gemeente en welke richtlijnen er gelden.

Het verloop van de avond verliep zowel voor de gemeente als de buurtbewoners teleurstellend en was duidelijk niet in overeenstemming met het Plan van Aanpak dat Oranjewoud heeft opgesteld. Daarin staat dat de bewoners in de tweede bijeenkomst voorstellen zouden mogen doen voor “het best haalbare tracé”. Dit is niet aan de orde geweest. Men heeft alleen de wensen en prioriteiten ven de bewoners geïnventariseerd. Bovendien zou men aan het eind van de avond ook een uitspraak doen over het meest geschikte tracé of tracés.

De bewoners hebben duidelijk aangegeven grote bezwaren te hebben tegen de aanleg van een fietspad door het Eikenplantsoen. Ook heeft men grote moeite met het inrichten van de Gildenring (oostelijke poot) als een fietsstraat. Dit zou onder andere betekenen dat een strook rood asfalt in het midden van de straat van ca. 3 meter breed wordt aangebracht. Het gevolg daarvan is dat fietsers nog harder gaan rijden met als gevolg grotere onveiligheid voor spelende kinderen. Ook geeft zo’n strook de fietsers  het gevoel voorrang te hebben waardoor men minder oplettend is voor andere weggebruikers. De gemeente wil echter dat ook andere belangen, namelijk bevordering van het fietsverkeer en van de fietsers, zo goed mogelijk worden meegewogen.

Hier treft de presentatie van de gemeente aan van de tweede informatieavond.FFV_presentatie 2e bijeenkomst_23-4-13_gemeente Bunnik.

De gemeente (wethouder) kreeg de indruk dat de bewoners geen enkele verbetering van de situatie wensten. Omdat de gemeente vast van plan is iets aan de situatie te doen, zou daardoor de situatie kunnen ontstaan dat de bewoners geen enkele invloed meer zouden hebben op het uit te voeren plan. Om die patstelling te doorbreken, heeft de wijkvereniging het initiatief genomen voor een gesprek tussen de wethouder en twee vertegenwoordigers van de buurtbewoners. Als voorbereiding daarvoor is door ons een leidraad opgesteld.Leidraad voor gesprek van vertegenwoordigers uit de buurt en wijkvereniging met de wethouder.

Tijdens het gesprek is veel duidelijk geworden over de standpunten van beide partijen. Van belang is dat nu voor de gemeente helder is dat de buurt wel degelijk een verbetering van de situatie wenst. In de leidraad zijn voorstellen gedaan die ook passen binnen de richtlijnen voor een ‘Fiets File vrije route’. In de gespreksnotitie vindt u een kort verslag van dat overleg. Fiets Filevrij gespreksnotitie.

Aanvullend op deze notitie moet uitdrukkelijk de indruk worden weggenomen als zou de wethouder al een keus hebben gemaakt. Met betrekking tot een fietspad door het Eikenplantsoen geeft de wethouder hier de voorkeur aan uit oogpunt van verbetering van de fietsroute en veiligheid. Maar als buurtbewoners tegen deze oplossing blijven, zal hij daar niet tegenin gaan en moet de oplossing in de Gildenring worden gevonden.

De wethouder zal de resultaten van dit gesprek doorgeven aan Oranjewoud. Dit bureau gaat het plan uitwerken. Vervolgens zal het concept-plan worden voorgelegd aan de buurtbewoners. Het is niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.