Uitspraak Raad van State over Rijsbruggerweg negatief

Op 13 februari jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat mede door de wijkvereniging was ingediend tegen de aanleg van de Rijsbruggerweg.

Uitspraak 201205534:1:R2 gevonden via ‘http:www.raadvanstate.nl:uitspraken:actuele_uitspraken:hoof

Helaas heeft de RvS de bezwaren die door ons  en een aantal anderen (BLOUS en een aantal bewoners in de omgeving van de geplande weg) waren aangevoerd, afgewezen.

In een zeer uitvoerig en diepgaande uitspraak is men tot de conclusie gekomen dat alle procedures juist zijn uitgevoerd en dat alle betrokkenen volledig de gelegenheid en de informatie hebben gekregen om tijdens het proces hun bezwaren kenbaar te maken. Alle procedures zijn conform de wet uitgevoerd. De RvS doet geen uitspraak over de juistheid van de informatie en over de beslissing die het bevoegde gezag (de provincie) heeft genomen op basis van de uitgevoerde onderzoeken. Men gaat nadrukkelijk niet op de stoel van het bestuur (lees:politiek) zitten.De conclusie van de RvS is dan ook dat de beslissing “rechtmatig” is genomen. Ook teleurstellend is dat men in de uitspraak meerdere malen als reden voor het niet beoordelen van bepaalde alternatieven aanvoert dat Rijkswaterstaat daar geen voorstander van was. Daaruit blijkt dus onder andere hoe belangrijk de brief was van Rijkswaterstaat die op het laatste moment, vlak voor de finale besluitvorming, door de provincie tevoorschijn werd getoverd. Ook hebben wij, naar het oordeel van de RvS onvoldoende kunnen aantonen dat wij door de aanleg van de wet zodanig geschaad worden in ons leefmilieu dat daarmee wettelijke grenzen worden overschreden.

Om aan te geven dat door ons aangevoerde argumenten in de ogen van de RvS “falen” worden bewoordingen gebruikt als “het is niet onredelijk dat”,”niet in te zien valt dat”, “geeft geen aanleiding tot het oordeel..”,”er is geen grond voor het oordeel dat”. Dit zijn uitspraken die niet zozeer aan de wet zijn getoetst, maar worden gedaan op grond van een bepaalde redenering. Dergelijke conclusies bevatten altijd een bepaalde mate van subjectiviteit. Maar daar moeten wij het helaas mee doen.

Helaas houden hier voor ons alle mogelijkheden op om de aanleg van deze onzinnige, onnodige, en geldverslindende weg tegen te houden. Het landschap zal voorgoed worden verpest. Een dag na de uitspraak is Rijkswaterstaat al begonnen met het rooien van bomen langs de A12 om de oprit van de Rijsbruggerweg naar de A12 mogelijk te maken.

Wij bedanken iedereen die de afgelopen 5 jaar heeft meegewerkt aan alle acties, zienswijzen, referenda, metingen en inspraken die we hebben gedaan om te trachten de aanleg van deze weg tegen te houden en de politiek voor een ander alternatief te laten kiezen.